Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

NJOFTIM MBI REZULTATIN PËRFUNDIMTAR. / 12 prill 2018

SHKOLLA E MAGJISTRATURËS
NJOFTIM MBI REZULTATIN PËRFUNDIMTAR
 
Shkolla e Magjistraturës, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procesit të ankimimit, njofton se për pozicionin/pozicionet:
 
 1. 1 vend vakant “Specialist arkiv-protokolli/sekretar drejtori”- Kategoria: IV-a/III-b
 1. 2 vende vakante “Sekretar shkencor për formimin vazhdues”- Kategoria: III-b
 1. 1 vend vakant “Specialist i burimeve njerëzore”- Kategoria: III-b
 
Kandidati/kandidatët fitues është/janë: 
 1. 1 vend vakant “Specialist arkiv-protokolli/sekretar drejtori”- Kategoria: IV-a/III-b
 1. Znj. Iris Xhanaj                       77 pikë
 2. Znj.Liljana Xheladini               71 pikë
 1. 2 vende vakante “Sekretar shkencor për formimin vazhdues”- Kategoria: III-b
 1. Z. Dejvis Karreci                     71 pikë
 2. Znj. Iris Xhanaj                       71 pikë
 3. Znj. Liljana Xheladini              71 pikë
 4. Z. Rinald Pacara                    70 pikë
 1. 1 vend vakant “Specialist i burimeve njerëzore”- Kategoria: III-b
 1. Znj. Jorida Liko                      85 pikëNjoftime

Mbylle