Logo
Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Aktivitete Trajnuese 4-5 Prill 2018

  • Sesion Trajnues 4-5 Prill 2018
Shkolla e Magjistraturës, organizon sesionin trajnues me temë: "Çështje të Kodit të Procedurave Administrative në drejtim të pavlefshmërisë dhe paligjshmërisë së akteve administrative; Anulimi dhe shfuqizimi i akteve administrative dhe pasojat që vijnë prej tyre. Të përbashkëtat dhe dallimet ndërmjet shkaqeve të pavlefshmërisë absolute dhe paligjshmërisë, si dhe anulimit e shfuqizimit të akteve administrative". Gjatë sesionit trajnues do te trajtohen çështje të ndryshme në kuadër të tematikës së aktivitetit, por më konkretisht:
-       Nevoja për një ndryshim të Kodit të Procedurave Administrative. Të përbashkëtat dhe dallimet mes dy kodeve. Risitë e Kodit të ri me fokus paligjshmërinë dhe institutet për heqjen e fuqisë juridike të akteve administrative. Një vështrim krahasues në legjislacionin dhe jurisprudencën ndërkombëtare (GJEDNJ; GJED) mbi procedurat administrative.
-          Pavlefshmëria dhe paligjshmëria e akteve administrative; Të përbashkëtat dhe dallimet ndërmjet shkaqeve të pavlefshmërisë absolute dhe paligjshmërisë, (Mos)konfondimi i shkaqeve të pavlefshmërisë absolute me shkaqet e paligjshmërisë. Po pavlefshmëria relative?
Ndërsa ditën e dytë trajtohen tematikat:
-          Anulimi dhe shfuqizimi i akteve administrative dhe pasojave që vijnë prej tyre. Të përbashkëtat dhe dallimet ndërmjet anulimit e shfuqizimit të akteve administrative.
-          Ndarja në grupe dhe diskutim i rasteve praktike mbi pavlefshmërinë dhe paligjshmërinë.
-          Problematika nga praktika gjyqësore: Diskutim i rasteve praktike mbi anulimin dhe shfuqizimin.
 
Ky aktivitet zhvillohet në një sesion 2 (dy) ditor në datat 4-5 Prill 2018, në Shkollën e Magjistraturës me pjesëmarrës gjyqtarë të gjykatave administrative të ndryshme.
 
 
 
 
  • Sesion Trajnues 4-5 Prill 2018
Shkolla e Magjistraturës, organizon sesionin trajnues me temë: "Gjykimi në mungesë. Gjykimi në mungesë sipas nenit 6 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Jurisprudenca e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut me fokus kryesor në praninë e të pandehurit në gjykim. Legjislacioni shqiptar dhe probleme të praktikës gjyqësore shqiptare". Gjatë sesionit trajnues do te trajtohen çështje të ndryshme në kuadër të tematikës së aktivitetit, por më konkretisht:
 
-          Dinamika e legjislacionit shqiptar për gjykimin e të pandehurit në mungesë dhe mbrojtjen e tij – vështrim historik. Gjykimi në mungesë në këndvështrim të nenit 6 të Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut dhe legjislacionit procedural Shqiptar.
-          Gjykimi në mungesë në këndvështrim të nenit 6 të Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut dhe legjislacionit procedural Shqiptar (vijon). Standardet ndërkombëtare e ndikimi i tyre në praktikën gjyqësore në Shqipëri përpara ndryshimeve me ligjin 35/2017.
-          Korniza e re ligjore mbi njoftimin dhe gjykimet në mungesë, pas ndryshimeve të KPP. Njoftimi për herë të parë i të pandehurit të lirë dhe dijenia efektive e tij për procesin penal (N 140 KPrP).
-          Prezantim i rasteve praktike mbi njoftimin e të pandehurit të lirë dhe gjykimin në mungesë. Problematikat e zhvillimit të seancës paraprake në mungesë të të pandehurit.
Ndërsa ditën e dytë trajtohen tematikat:
-          Të pandehurit me masë sigurimi e hetimi e gjykimi i tyre në mungesë. Deklarimi i ikjes e vendimi i mosgjetjes, pasojat e tyre në procesin penal. Gjykimi në mungesë sipas neneve 351 e 352 të KPrP.
-          Raste praktike të gjykimit në mungesë të të pandehurve me masë sigurimi të pa ekzekutuar. Zbatimi i dispozitave të reja të KPrP.
-          Kuptimi i dënimit në mungesë mbi parimin e njohjes reciproke brenda kornizës ligjore të BE-së.
-          E drejta për rigjykimin pas gjykimit në mungesë. Jurispudenca e GJEDNJ e reflektimi saj në legjislacionin tonë procedural.
-          Diskutim i rasteve praktike dhe problemeve ligjore te hasura në rastet e rigjykimit të të pandehurve të gjykuar në mungesë.
 
Ky aktivitet zhvillohet në një sesion 2 (dy) ditor në datat 4-5 Prill 2018, në Shkollën e Magjistraturës me pjesëmarrës gjyqtarë dhe prokurorë të gjykatave dhe prokurorive të ndryshme.
 
 
 Njoftime

Mbylle