Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Njoftim për datën e vlerësimit me shkrim (testimi) dhe intervistës së strukturuar me gojë, “Për pranim në shërbimin civil.”, për konkursin 2 (dy) vende vakante “Sekretar Shkencor për

Shkolla e Magjistraturës 
 
Lënda: Njoftim për datën e vlerësimit me shkrim (testimi) dhe intervistës së strukturuar me gojë, “Për pranim në shërbimin civil.”, për konkursin 2 (dy) vende vakante “Sekretar Shkencor për Formimin Vazhdues”, me kandidatë.
 
Në zbatim të Ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar, dhe të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive.”, për konkursin 2 (dy) vende vakante për pozicionin “Sekretar Shkencor për Formimin Vazhdues”, si më poshtë: 
 
Për konkursin e shpallur për pozicionin “Sekretar Shkencor për Formimin Vazhdues”, pranë Shkollës së Magjistraturës, nga kandidaturat e paraqitura, brenda afateve të përcaktuara në njoftimin e datës 28.2.2018, është:  Z. Altin Shano, Znj. Gentjana Avdiaj, Znj. Iris Xhanaj, Znj. Liljana Xheladini, Z. Rinald Pacara, Znj. Suada Shehu, Z. Dejvis Karreci. Pasi u krye verifikimi paraprak mbi përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurim, u konstatua se kandidatët i plotësojnë kushtet për pranim në shërbimin civil dhe në zbatim të Ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, Kreu IV “Pranimi në shërbimin civil.”, neni 22, dhe të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive.”, kjo procedurë mbyllet me 7 (shtatë) kandidatura të vlefshme, pas procedurës së vlerësimit paraprak, që janë:
 
1)      Z. Altin Shano
2)      Znj. Gentjana Avdiaj
3)      Znj. Iris Xhanaj
4)      Znj. Liljana Xheladini
5)      Z. Rinald Pacara
6)      Znj. Suada Shehu
7)      Z. Dejvis Karreci
 
Për sa më sipër, njoftojmë se:
-          vlerësimi me shkrim (testimi) do të zhvillohet në datën 27.3.2018, ora 9:30, në ambjentet e Shkollës së Magjistraturës;
-          intervistimi me gojë do të zhvillohet vetëm me kandidatët, të cilët do të kualifikohen pas vlerësimit me shkrim. Njoftimi për datën dhe orën e intervistimit me gojë do të shpallet pas datës 27.3.2017 në faqen zyrtare të internetit të Shkollës së Magjistraturës dhe në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”.
 
Kandidaturat e mësipërme konsiderohet e vlefshme për këtë procedurë.Njoftime

Mbylle