Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Njoftim për përfundimin e procedurës për vlerësimin paraprak “Lëvizje paralele”, për konkursin “Specialist arkiv-protokolli/Sekretar drejtori”, me kandidatë./ 13 mars 2018

Shkolla e Magjistraturës
 
Lënda: Njoftim për përfundimin e procedurës për vlerësimin paraprak “Lëvizje paralele”, për konkursin “Specialist arkiv-protokolli/Sekretar drejtori”, me kandidatë.
 
Në zbatim të Ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar; nenit 25 të Kreut V “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”; si dhe Kreu VII “Lëvizja paralele.” të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive.” njoftojmë përfundimin e procedurës për “Lëvizje paralele”, për konkursin “1 (një) vend vakant për pozicionin Specialist arkiv-protokolli/Sekretar drejtori”, si më poshtë: 
 
Për konkursin e shpallur për pozicionin “Specialist arkiv-protokolli/Sekretar drejtori”, pranë Shkollës së Magjistraturës, nga kandidaturat e paraqitura, brenda afateve të përcaktuara në njoftim, të datës 28.02.2018, janë: Z. Zija Kurti. Pasi u krye verifikimi paraprak mbi përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurim, u konstatua se kandidati i plotëson kushtet për lëvizje paralele dhe në zbatim të Ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, Kreu V “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 25 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive.”, Kreu VII “Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive.”, kjo procedurë mbyllet një kandidaturë të vlefshme pas procedurës së vlerësimit paraprak që është:
1)      Z. Zija Kurti
Njoftojmë se, intervista me gojë do të zhvillohet datën 19.03.2018, ora 12.00, në ambjentet e Shkollës së Magjistraturës.
Kandidati i mësipërm konsiderohet i vlefshëm për këtë procedurë.Njoftime

Mbylle