Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Aktivitete Trajnuese dhe Vizita Studimore ne Strasbourg 13-14 Mars 2018

  • Vizita në Strasbourg në KiE dhe në GJEDNJ, 13-14 Mars 2018
Në kuadër të Projektit “Mbështetja e Mjeteve Efektive të Brendshme dhe Lehtësimi i Ekzekutimit të Vendimeve Gjyqësore”, që është pjesë e Aksionit Horizontal për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë, rezultat i bashkëpunimit ndërmjet Komisionit Evropian dhe Këshillit të Evropës, po zhvillohet një vizitë studimore gjatë datave 13 dhe 14 Mars 2018, nga një përfaqësi e Shkollës së Magjistraturës në Këshillin e Evropës dhe në Gjykatën Evropiane të të Drejtave të Njeriut.
Vizita do të konsistojë në zhvillimin e takimeve të ndryshme në këto dy institucione si me gjykatësin përfaqësues të Shqipërisë në GJEDNJ, Z. Ledi Bianku dhe përfaqësues të tjerë të të dy institucioneve.
Cështjet e trajtuara në këtë vizitë gjatë të dy ditëve do të jenë:
-          Protokolli Nr. 16 i KEDNJ dhe perspektiva e zbatimit të tij;
-          Komisioni i Venecias dhe Shqipëria: Amicus Curiae për Gjykatën Kushtetuese;
-          Edukimi i Profesionistëve të Ligjit me të Drejtat e Njeriut – HELP
-          Vendimet e GJEDNJ për Shqipërinë;
Njëkohësisht, do të realizohet pjesëmarrja në Dhomën e Madhe të GJEDNJ për të ndjekur gjykimin e cështjes Lekic vs. Slovenia.
 
 
  • Sesion Trajnues 12-13 Mars 2018

Shkolla e Magjistratures, organizon sesionin trajnues me teme: "Raporti prokurori - gjykatë për mënyrën e përfundimit të hetimeve paraprake.

•       Roli i prokurorit në drejtimin dhe kontrollin e hetimeve paraprake;
•       Kerkesa per gjykim e prokurorit dhe seanca paraprake. Pavlefshmerite e akteve dhe shqyrtimi i tyre gjate kesaj seance.
•       Kontrolli gjyqësor gjatë fazës së hetimeve paraprake;

Kontrolli juridiksional mbi ushtrimin e ndjekjes penale. Karakteristikat thelbesore te saj- detyrueshmeria dhe pakthyeshmeria. Kontrolli mbi mosushtrimin e ndjekjes penale nga prokurori. Raporti i prokurorit me policinë gjyqësore, veprimet me iniciativë dhe ato të deleguara."

Ky aktivitet, eshte menduar te zhvillohet ne nje sesion 2 (dy) ditor dhe konkretisht ne daten 12-13 mars 2018, tek Shkolla e Magjistratures, me pjesëmarrës gjyqtarë dhe prokurorë të gjykatave/prokurorive të shkallës së parë dhe Apelit.

Eksperte: Artan Hoxha;  Henrik Ligori

Lehtesues: Joana Qeleshi

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 Njoftime

Mbylle