Logo
Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Aktivitete Trajnuese 7-8 Mars 2018

  • Sesion Trajnues 7-8 Mars 2018
Shkolla e Magjistratures, organizon sesionin trajnues me teme: "Çështjet me elemente të huaja në fushën civile. Juridiksioni i gjykatave shqiptare; sipas LDNP, raporti me KPC; Problemet e zbatimit të ligjit të huaj sipas LDNP dhe KPC; Zgjedhja e ligjit te huaj ne detyrimt kontraktore LDNP dhe Rregullorja Rome I e BE-së dhe ballafaqimi me të drejtën tonë materiale përkatëse; Ekzekutimi i vendimeve gjyqësore të dhëna nga gjykatat e huaja".

Ky aktivitet, eshte menduar te zhvillohet ne nje sesion 2 (dy) ditor dhe konkretisht ne daten 7-8 mars 2018, tek Shkolla e Magjistratures, me pjesëmarrës gjyqtarë dhe prokurorë të gjykatave/prokurorive të shkallës së parë dhe Apelit.

Eksperte: Aida Gugu;  Alma Hicka
Lehtesues: Sonjela Voskopi
Moderator: Artan Hajdari

 

 

  • Sesion Trajnues 7-8 Mars 2018
Shkolla e Magjistratures, organizon sesionin trajnues me teme: "Gjykimi në mungesë. Gjykimi në mungesë sipas nenit 6 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut; Jurisprudenca e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut me fokus kryesor praninë e të pandehurit në gjykim; Probleme të praktikës gjyqësore shqiptare."
 
Ky aktivitet, eshte menduar te zhvillohet ne nje sesion 2 (dy) ditor dhe konkretisht ne daten 7-8 mars 2018, tek Shkolla e Magjistratures, me pjesëmarrës gjyqtarë dhe prokurorë të gjykatave/prokurorive të shkallës së parë dhe Apelit.

Eksperte: Albana Boksi;  Dhurata Haveri
Lehtesues: Nurjeta Tafai
 
 Njoftime

Mbylle