Logo
Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Aktivitete Trajnuese 1-2 Mars 2018

  • Sesion Trajnues 1-2 Mars 2018
Shkolla e Magjistratures, organizon sesionin trajnues me teme: "Kontrata e Sipërmarrjes nën këndvështrimin e praktikës gjyqësore. Natyra e marrëdhënieve juridike të krijuara midis investitorëve e sipërmarrësve në fushën e ndërtimit; Të përbashkëtat dhe dallimet midis kontratës së sipërmarrjes, kontratës së shitjes me rezervë të pronës, kontratës së shitjes së sendit të ardhshëm dhe kontratës së premtimit për shitje; Problemet juridike të praktikës gjyqësore për identifikimin e natyrës së mosmarrëveshjes dhe zgjidhjen e saj; Lidhja e më shumë se një kontrate mbi të njëjtën pasuri (rastet e mashtrimeve të kryera nga shoqëritë e ndërtimit)".

Ky aktivitet, eshte menduar te zhvillohet ne nje sesion 2 (dy) ditor dhe konkretisht ne daten 1-2 mars 2018, tek Shkolla e Magjistratures, me pjesëmarrës gjyqtarë dhe prokurorë të gjykatave/prokurorive të shkallës së parë.
Eksperte: Mariana Semini;  Margarita Buhali
Lehtesues: Engjellushe Tahiri

 

 

  • Sesion Trajnues 1-2 Mars 2018
Shkolla e Magjistratures, organizon sesionin trajnues me teme: "Drejtësia penale për të mitur. Standardet ndërkombëtare lidhur me parimet e drejtësisë miqësore për të miturit dhe risitë e legjislacionit shqiptar (Kodi i Procedurës Penale dhe Kodi i Drejtësisë Penale për të Mitur); Mbrojtja e interesit më të lartë të fëmijës; Pozita procedurale e të miturit në dhe gjatë procesit penal sipas Kodit të Drejtësisë Penale për të Mitur; Mbrojtja e të drejtave të të miturit dëshmitar (Kodi i Procedurës Penale dhe Kodi i Drejtësisë Penale për të Mitur);
•       Integrimi social dhe rehabilitimi i fëmijëve në konflikt me ligjin".

Ky aktivitet, eshte menduar te zhvillohet ne nje sesion 2 (dy) ditor dhe konkretisht ne daten 1-2 mars 2018, tek Shkolla e Magjistratures, me pjesëmarrës gjyqtarë dhe prokurorë të gjykatave/prokurorive të shkallës së parë.
Eksperte: Sokol Ngresi;  Ardit Mustafaj
Lehtesues: Elina Kombi
 
 Njoftime

Mbylle