Logo
Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Aktivitete Trajnues 21-22 Shkurt 2018

 

 
  • Sesion Trajnues 21 Shkurt 2018
Shkolla e Magjistratures, në bashkëpunim me Observator për të drejtat e fëmijëve, organizon sesionin trajnues me teme: " Martesat nën moshë dhe roli i gjykatës në lejimin e këtyre martesave 'për shkaqe me rëndësi "
 
Ky aktivitet, eshte menduar te zhvillohet ne nje sesion 1(një) ditor dhe konkretisht ne daten 21 shkurt 2018, në Fier, me pjesëmarrës gjyqtarë të Gjykatave të Rrethit Gjyqësor Fier dhe Kavajë

Eksperte: Arta Mandro
Lehtesues:  Roland Jaupaj
Moderator: Entela Shedula
 
 
  • Sesion Trajnues 21-22 Shkurt 2018

Shkolla e Magjistratures, organizon sesionin trajnues me teme:  " Drejtësia penale për të mitur.

•           Standardet ndërkombëtare lidhur me parimet e drejtësisë miqësore për të miturit dhe risitë e legjislacionit shqiptar (Kodi i Procedurës Penale dhe Kodi i Drejtësisë Penale për të Mitur);
•           Mbrojtja e interesit më të lartë të fëmijës;
•           Pozita procedurale e të miturit në dhe gjatë procesit penal sipas Kodit të Drejtësisë Penale për të Mitur; 
•           Mbrojtja e të drejtave të të miturit dëshmitar (Kodi i Procedurës Penale dhe Kodi i Drejtësisë Penale për të Mitur);
•           Integrimi social dhe rehabilitimi i fëmijëve në konflikt me ligjin."

Ky aktivitet, eshte menduar te zhvillohet ne nje sesion 2 (dy) ditor dhe konkretisht ne daten 21-22 shkurt 2018, tek Shkolla e Magjistratures, me pjesëmarrës gjyqtarë dhe prokurorë të gjykatave/prokurorive të shkallës së parë. 

Eksperte: Dita I: Ilir Panda; Ardit Mustafaj; Dita II: Ilir Panda; Daniela Shirka
Lehtesues: Gentian Habazaj


 

 

 
 Njoftime

Mbylle