Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Njoftim për listën e fituesve të konkursit “Përgjegjës i Sektorit të Formimit Vazhdues / 20 shkurt 2018

SHKOLLA E MAGJISTRATURËS
 
Njoftim për listën e fituesve të konkursit “Përgjegjës i Sektorit të Formimit Vazhdues”.
 
Në zbatim të Ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin  civil” (i ndryshuar) dhe të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.3.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese.”, po publikojmë njoftimin për listën e fituesve të konkursit për 1 (një) vend vakant “Përgjegjës i Sektorit të Formimit Vazhdues”.
Komiteti i Pranimit për Ngritjen në Detyrë, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, shpalli fituesin e konkursit për pozicionin “Përgjegjës i Sektorit të Formimit Vazhdues”, si më poshtë:
  1. Znj. Pandorela KaçoriNjoftime

Mbylle