Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Njoftim për datën e vlerësimit me shkrim (testimi) dhe intervistës së strukturuar me gojë, “Për ngritje në detyrë.”, për konkursin “Përgjegjës i Sektorit të Formimit Fillestar”,

Shkolla e Magjistraturës 
 
Lënda: Njoftim për datën e vlerësimit me shkrim (testimi) dhe intervistës së strukturuar me gojë,  “Për ngritje në detyrë.”, për konkursin “Përgjegjës i Sektorit të Formimit Fillestar”, me kandidatë. / datë 19.02.2018
 
Në zbatim të Ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar, dhe të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.3.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese.”, për konkursin “1 (një) vend vakant për pozicionin “Përgjegjës i Sektorit të Formimit Fillestar”, si më poshtë: 
 
Për konkursin e shpallur për pozicionin “Përgjegjës i Sektorit të Formimit Fillestar”, pranë Shkollës së Magjistraturës, nga kandidaturat e paraqitura, brenda afateve të përcaktuara në njoftim, të datës 30.01.2018, është: Znj. Laura Pupa. Pasi u krye verifikimi paraprak mbi përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurim, u konstatua se kandidatja i plotëson kushtet për ngritje në detyrë në shërbimin civil dhe në zbatim të Ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, Kreu V “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë.”, neni 26, dhe të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.3.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese.”, kjo procedurë mbyllet me një kandidatura të vlefshme, pas procedurës së vlerësimit paraprak, që është:
 
1)      Znj. Laura Pupa
 
Për sa më sipër, njoftojmë se:
-          vlerësimi me shkrim (testimi) do të zhvillohet në datën 20.02.2018, ora 09.00, në ambjentet e Shkollës së Magjistraturës;
-          intervista me gojë do të zhvillohet në datën 20.02.2018, ora 12.00, në ambjentet e Shkollës së Magjistraturës.
 
Kandidatja e mësipërme konsiderohet e vlefshme për këtë procedurë.Njoftime

Mbylle