Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Njoftim për përfundimin e procedurës pas vlerësimit paraprak “Për pranim në shërbimin civil.”, për konkursin “Specialist i Burimeve Njerëzore”, pa kandidatë. / 16 shkurt 2018

Shkolla e Magjistraturës 
 
Lënda: Njoftim për përfundimin e procedurës pas vlerësimit paraprak “Për pranim në shërbimin civil.”, për konkursin “Specialist i Burimeve Njerëzore”, pa kandidatë.
 
Në zbatim të Ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar, Kreut IV “Pranimi në shërbimin civil”, Neni 22 dhe të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive.”, për konkursin “1 (një) vend vakant për pozicionin “Specialist i Burimeve Njerëzore”, si më poshtë: 
Për konkursin e shpallur për pozicionin “Specialist i Burimeve Njerëzore”, pranë Shkollës së Magjistraturës, brenda afateve të përcaktuara në njoftimin e datës 30.01.2018, njoftojmë se:
Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar konkurimin!



Njoftime

Mbylle