Logo
Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Aktivitete Trajnuese 12-13 Shkurt 2018

  • SESION TRAJNUES 12-13 Shkurt 2018

Në bashkëpunim me ISLP, Shkolla e Magjistraturës organizon në 12-13 Shkurt aktivitetin dy ditor për gjyqtarë dhe prokurorë në lidhje me tematikën e mëposhtme: "Teknikat Pro-aktive te Hetimit te Veprave Penale me ane te Teknikave te Posacme te Hetimit.

·         Teknikat e posacme te hetimit dhe legjislacioni shqiptar per teknikat e posacme te hetimit.
·         Llojet e teknikave te posacme te hetimit bazuar ne legjislacionin shqiptar.
·         Praktikat e gjykatave shqiptare per zbatimin e teknikave te posacme te  hetimit.
·         Raste praktike."

 
 
  • SESION TRAJNUES 12 Shkurt 2018
Shkolla e Magjistratures, organizon sesionin trajnues me teme:  
"Procesi i të provuarit gjatë gjykimit civil.
•           Detyrimet e palëve ndërgjyqëse gjatë këtij procesi;
•           Akti i ekspertimit si një nga llojet e provave referuar edhe ndryshimeve më të fundit të Kodit të Procedurës Civile;
•           Vlera e provave të marra gjatë një gjykimi, i cili më pas është prishur nga Gjykata e Apelit dhe çështja është kthyer për rigjykim".
 
Ky aktivitet, eshte menduar te zhvillohet ne nje sesion 1 (nje) ditor dhe konkretisht ne daten 12 shkurt 2018, tek Shkolla e Magjistratures, me pjesëmarrës gjyqtarë dhe prokurorë. Eksperte: Vangjel Kosta; Antonela Prendi; Lehtesues: Florjan Kalaja. 
 
 
 
  • SESION TRAJNUES 12 Shkurt 2018
Shkolla e Magjistratures, ne bashkepunim me Observator per te drejtat e femijeve, organizon sesionin trajnues me teme: "Martesat nën moshë dhe roli i gjykatës në lejimin e këtyre martesave 'për shkaqe me rëndësi".
Ky aktivitet, eshte menduar te zhvillohet ne nje sesion 1 (nje) ditor dhe konkretisht ne daten 12 shkurt 2018, tek Hotel Amerika ne Kukes, me pjesëmarrës gjyqtarë te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Kukes dhe prokurorë te Prokurorise se Rrethit Kukes. 
Eksperte: Arta Mandro; Irena Hoxha
Lehtesues:  Isuf Shehu
 
 


 
 
 
 
 Njoftime

Mbylle