Logo
Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Aktivitete Trajnuese 1-2 Shkurt 2018

  • SESION TRAJNUES 1-2 Shkurt 2018
Shkolla e Magjistratures organizon ne ambjentet e Hotel Mondial ne Tirane, seminarin dy ditor 1 -2 Shkurt 2018 me teme: “Vepra penale e shpifjes. Gjyq imitues për prokurorë dhe gjyqtarë. Rastet e shpifjes. Jurisprudenca e GJEDNJ-së lidhur me zbatimin e nenit 8 të KEDNJ-së mbi të drejtën për jetë private dhe familjare, në çështjet mbi reputacionin dhe abuzimin me të drejtën e informimit; Çështje të praktikës gjyqësore shqiptare lidhur me veprën penale të shpifjes”. Pjesemarres ne kete trajnim jane kandidatet per magjistrate te vitit te III dhe prokuror e gjyqtare aktiv. Ekspertë/Lehtësues: Darjan Pavli; Mirela Bogdani; Gent Ibrahimi; Joana Qeleshi.
 
 
 
  • SESION TRAJNUES 1-2 Shkurt 2018
Shkolla e Magjistratures, organizon sesionin trajnues me teme: 
Grupi i strukturuar kriminal, si formë e veçantë bashkëpunimi.
•           Dallimi mes grupit të strukturuar kriminal me bashkëpunimin e thjeshtë dhe organizatën kriminale. Problemet e praktikës gjyqësore;
•           Kufijtë e shtrirjes së përgjegjësisë penale individuale. Problematikat pas daljes së Vendimit Unifikues nr. 4, datë 15.04.2011, të Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë
 
Ky aktivitet, eshte menduar te zhvillohet ne nje sesion 2 (dy) ditor dhe konkretisht ne daten 1-2 shkurt 2018, tek Shkolla e Magjistratures, me pjesëmarrës gjyqtarë dhe prokurorë. 
 
Eksperte:  Skender Kacupi; Gurali Brahimllari   Lehtesues: Kreshnik Ajazi
 
 Njoftime

Mbylle