Logo
Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Aktivitete Trajnuese 22-23 Janar 2018

  • SESION TRAJNUES 22-23 JANAR 2018
Shkolla e Magjistratures organizon sesionin trajnues me teme: 
"Roli i alternativave të dënimit me burgim dhe shërbimi i provës. Risitë e Kodit Penal lidhur me alternativat e dënimit me burgim. Ligji "Për shërbimin e provës" dhe dispozitat procedurale penale; Lirimi me kusht si një nga alternativat e dënimit me burgim; Praktika gjyqësore; Marrëdhëniet e shërbimit të provës dhe prokurorisë"

Ky aktivitet, eshte menduar te zhvillohet ne nje sesion 2 (dy) ditor dhe konkretisht ne daten 22-23 janar 2018, tek Shkolla e Magjistratures me pjesëmarrës gjyqtarë dhe prokurorë. 

Eksperte te Shkolles se Magjistratures: Admir Belishta; Kasem Berberi
Lehtesues: Zeta Terpollari
 
 
 
  • SESION TRAJNUES 22-23 JANAR 2018
Shkolla e Magjistratures organizon sesionin trajnues me teme: 
"Hetimet proaktive në luftën kundër krimit të organizuar dhe terrorizmit. Forcimi i koordinimit ndërinstitucional në luftën kundër krimit të organizuar dhe terrorizmit; Zvogëlimi i kërcënimeve të terrorizmit nëpërmjet vlerësimit të rrezikut, duke bashkëpunuar me strukturat e shtetit të angazhuara në këtë fushë; Bashkëpunimi ndërkombëtar në drejtim të luftës kundër krimit të organizuar dhe terrorizmit. Luftëtarët terroristë të huaj, Standardet ndërkombëtare lidhur me kriminalizimin e veprave penale të kryera prej tyre; Vështrim krahasues me legjislacionin penal shqiptar; Metodologjia hetimore dhe problemet e ndeshura në praktikë"

Ky aktivitet, eshte menduar te zhvillohet ne nje sesion 2 (dy) ditor dhe konkretisht ne daten 22-23 janar 2018, tek Shkolla e Magjistratures me pjesëmarrës gjyqtarë dhe prokurorë. 

Eksperte te Shkolles se Magjistratures: Klodian Kurushi; Dritan Reshka
Lehtesues: Daniela Shirka
 
 
 
 
 
 Njoftime

Mbylle