Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Numrat e revistës Jeta Juridike Viti 2017

  • Jeta Juridike Nr.1 Viti 2017

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabelë Përmbledhëse
  
Rubrika 1- Artikuj teorikë
 
-          Dr. Aleks Nikolli  - Amnistitë e shpeshta penale – amnezi kronike ndaj parimeve kushtetuese dhe të drejtës penale.
-          Denisa Asko  - Urrejtja nëpërmjet hapësirës kibernetike (cyberhate): cyberbullying – fenomeni i ri i dhunës midis të rinjve.
 
Rubrika 2 - Opinione dhe debat juridik
 
-          Marsela Dervishi  - Revokimi i vendimi të dënimit si një kërkesë e paraqitur në fazën e ekzekutimit të vendimit. Efekti i ligjit penal favorizues.

Rubrika 3 -  Njohje me praktikën gjyqësore

-          Artan Hajdari -  Natyra juridike e funksionit të brendshëm të shoqërive tregtare. Çështje të teorisë dhe praktikës gjyqësore.
           
Rubrika 4 - Njohje me përvojën ndërkombëtare teorike dhe praktike
 
-          Prof. Vincenzo Barba -  Koncepti i Legut në të Drejtën Italiano-Evropiane.
 
-          Vendim i Gjykatës Federale Kushtetuese Gjermane për Kushtetutshmërinë e ligjit për marrjen e masave në parandalimin dhe luftën kundër terrorizmit.
 
-          Dr. Arta Vorpsi – Disa mendime mbi Vendimin e Gjykatës Kushtetuese Gjermane. 
 
  • Jeta Juridike Nr.2 Viti 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabelë Përmbledhëse
 
Rubrika 1 - Artikuj teorikë
 
-         Bashkim Dedja & Dr. Elsa Toska - Kontrolli incidental sipas legjislacionit dhe praktikës së gjykatës kushtetuese të Shqipërisë
 
-         Prof. Dr. Eralda (Methasani) Çani - Rishikimi gjyqësor në Bashkimin Evropian. Roli i Gjykatës Evropiane të Drejtësisë në të drejtën administrative evropiane
 
Rubrika 2 - Opinione dhe debat juridik
 
-         Prof. asoc. dr. Luan Veliqoti - Natyra juridike e vendngjarjes dhe profili i autorit të saj
 
-         Irida Kacerja  - Indicia në procesin penal
 
Rubrika 3 - Njohje me praktikën gjyqësore
 
-         Ergys Gashi -  Mbi delegimin e veprimeve hetimore të prokurorit te policia gjyqësore
 
Rubrika 4 - Artikuj të Spikatur  “Botime e artikuj të përkthyer nga periodikë të ndryshëm ndërkombëtarë”
 
-        Mosmarrëveshjet e zgjedhjeve parlamentare Në të drejtën e krahasuar.
 
  • Jeta Juridike Nr.3 Viti 2017

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PASQYRA E LËNDËS
  
Rubrika  - Artikuj teorikë
 
1.       Prof. asoc. dr. Sokol SADUSHI - Sistemi i centralizuar i kontrollit kushtetues përballë prirjes për decentralizimin e tij
 
Rubrika  – Opinione dhe debat juridik
 
2.       Prof. dr. Xhezair ZAGANJORI, & dr.  Erjon MUHARREMAJ - Ndryshimet klimatike. Zbatimi i shtyllës së tretë të Konventës së Aarhusit. Rasti i Shqipërisë
 
3.      Prof. asoc. dr. Flutura KOLA (Tafaj) - Lis pendens-a ndërkombëtare në juridiksionin gjyqësor shqiptar si risi në ligjin procedural shqiptar
 
Rubrika – Njohje me legjislacionin e ri
 
4 . Dr. Ronald ROHRER - Efektshmëria dhe përshpejtimi i gjykimit
 
Rubrika  – Njohje me përvojën ndërkombëtare teorike dhe praktike
 
5.      Denisa ASKO - Kriptomonedhat: pyetjet, përgjigjet dhe problemet ligjore (Bitcoin: historia e implementimit nga Satoshi Nakamoto në Darknet)
 
Rubrika  – Njohje me praktikën gjyqësore
 
6. Olti SKRAME - Kompetencat lëndore të gjykatave administrative
 
Rubrika: Artikuj të spikatur, “botime e artikuj të përkthyer nga periodikë të ndryshëm ndërkombëtarë”
 
7. Laurence BURGORGUE-LARSENN - Jurisprudenca e gjykatave kushtetuese europiane mbi të drejtën e personave dhe të familjes  - Përktheu: Rudina SHIROKANjoftime

Mbylle