Logo
Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Aktivitete Trajnuese 18 Dhjetor 2017

  • Sesion trajnues 18 dhjetor 2017

Sot me date 18 dhjetor 2017 ne Hotel New York ne Vlore zhvillohet seminari me teme "Liria e shprehjes, drejtësia  dhe media. Standardet e parashikuara nga KEDNJ dhe jurisprudenca e GJEDNJ-së; Reflektimi i tyre në kontekstin shqiptar.", me pjesemarrjen e prokuroreve dhe gjyqtareve nga rrethe te ndryshme dhe me mbeshtetjen e Keshillit te Evropes. Eksperte jane: Darian Pavli, Edlira Petri dhe Margarita Buhali.

 
 
 
  • Sesion trajnues 18 dhjetor 2017
Aktualisht, sot ne date 18 Dhjetor, Shkolla e Magjistratures eshte duke zhvilluar trajnimin me teme “Gjykimi ne Gjykaten e Shkalles se Pare dhe te Apelit ne Kuadrin e Risive te Kodit te Procedures Civile” me pjesemarrjen e gjyqtareve dhe prokuroreve nga rrethe te ndryshme te Shqiperise. Eksperte jane: Vangjel Kosta, Dashamir Kore; Lehtesuese: Brikena Lubonja; Moderator: Agim Hysi.
 
 
 Njoftime

Mbylle