Logo
Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Aktivitete Trajnuese 11-12 Dhjetor 2017

  • Aktivitet trajnues 5 ditor
Tema: “Parimet dhe rregullat e sjelljes profesionale gjatë procesit të dhënies së Drejtësisë. Respektimi i tyre nga gjyqtarët dhe prokurorët
 
Ky aktivitet do zhvillohet:
Në datat: 11; 13; 19; 21; Dhjetor 2017 & 8 Janar 2018 për kandidatët për magjistratë të vitit të dytë;
Në datat 10; 15; 17; 22; 24 Janar 2018 për kandidatët për magjistratë të vitit të tretë.
 
Aktiviteti organizohet nga “Qendra për Nisma Ligjore Qytetare”, në kuadrin e zbatimit të projektit “Përmirësimi i etikës gjyqësore të kandidatëve për magjistratë - kontribut për një sistem drejtësie të pakorruptuar”.me mbështetjen e Programit të Granteve të Vogla të Komisionit për Demokraci të Amasadës së SH.B.A-së në Tiranë me mbështjetjen e Shkollës së Magjistraturës.
 
Paneli i ekspertëve: 
Shkolla e Magjistraturës:  Sokol Sadushi,  Arta Mandro,  Marjana Semini, Perikli Zaharia, Evis Alimehmeti;
Qendra për Nisma Ligjore Qytetare:  Aurela Anastasi;
Prokuroria Tiranë: Dritan Rreshka;
Psikiatre/psikoterapiste: Anita Pilika.
 
 
 
  • Sesion Trajnues 12 dhjetor 2017
Ne bashkepunim me Keshillin e Evropes, dhe ne kuader te projektit JUFREX, Shkolla e Magjistratures organizon ne Durres seminarin per gjyqtare dhe prokurore ne detyre me titull: "Liria e Shprehjes dhe Media. Standardet e parashikuara nga KEDNJ dhe jurisprudenca e GJEDNJ si dhe zbatimi i tyre ne kontekstin shqiptar". 
 
Gjate seminarit lektrojne ekspertet Flutura Kusari (Keshilli i Evropes) dhe ekspertet e Shkolles Znj. Edlira Petri dhe Margarita Buhali. Ne kete aktivitet trajtohen nen-tematikat si: 
 
1. Standardet e GJEDNJ per te drejten e lirise se shprehjes se medias: test me 3 hapa, roli i medias ne shoqerine demokratike dhe shpifja. 
2. E drejta kombetare per te drejten e lirise se shprehjes per gazetaret dhe kufizimet e saj. Zbatimi i standardeve nderkombetare ne Shqiperi.
3. Te drejtat dhe detyrimet e gazetareve ne ushtrimin e te drejtes se lirise se shprehjes. Nderhyrja tek e drejta e lirise se shprehjes ne emer te administrimit te mire te drejtesise dhe prezumimin e pafajesise se paleve ne procesin gjyqesor. 
 
 
 
  • Sesion Trajnues 12 dhjetor 2017
Shkolla e Magjistratures organizon sesionin trajnues me teme: "Masat e sigurimit personal.
•           Roli i gjykatës në kërkesat e bëra për zëvendësimin e tyre në raport me mendimin e prokurorit;
•           Zbatimi i më shumë se një mase sigurimi personal dhe i dënimeve alternative me qëllim uljen e rasteve të zbatimit të masës së sigurisë “arrest me burg” dhe dënimit me burgim;
•           Përzgjedhja dhe zbatimi i masave të Sigurimit Personal, ndaj të miturve në konflikt me ligjin analizë e Kodit të Procedurës Penale dhe Kodit të Drejtësisë Penale për të Miturit"
 
Ky aktivitet eshte menduar te zhvillohet ne nje sesion 1 (një) ditor dhe konkretisht ne daten 12 dhjetor 2017, tek Hotel Kocibelli Korce, me pjesëmarrës gjyqtarë dhe prokurorë nen juridiksionin e Gjykates se Apelit Korce. 
 
Eksperte te Shkolles se Magjistratures: Arben Rakipi; Henrik Ligori
Lehtesues: Admir Belishta
Moderator: Irma Balli
 
 
  • Sesion Trajnues 11-12 dhjetor 2017
Ne ambjentet e Hotel White Dream Tiranë, Shkolla e Magjistratures zhvillon per prokuroret dhe gjyqtaret seminarin me teme: “ Veprat penale ne fushen e krimit ekonomik dhe Korrupsionit” ku ne panelin drejtues referojne ekspertet: Luan Hasneziri; Madrid Kullolli dhe Erjon Bani. 
 
 Njoftime

Mbylle