Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Njoftim: Programi i Testimit të Aftësive Profesionale / 22 nentor 2017

NJOFTIM
 
Në zbatim të nenit 69, pika 2 të ligjit nr. 84, datë 30.08.2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, Shkolla e Magjistraturës ka miratuar rregullat  dhe procedurat e testimit të aftësive profesionale për subjektet e rivlerësimit ex officio, të parashikuar në nenin 179/b, pika 4 të Kushtetutës, të cilat gjenden të parashikuara shprehimisht në Rregulloren e Brendshme të saj.  
Me qëllimin për të pasur një proces sa më të qartë, objektiv dhe transparent, Shkolla e Magjistraturës, nëpërmjet këtij njoftimi publik, informon subjektet e rivlerësimit ex officio, që parashikohen në nenin 179/b, pika 4 të Kushtetutës, se mënyra e zhvillimit të testimit të aftësive profesionale, si dhe programi i testimit, ku përfshihen temat dhe literatura përkatëse që do të nevojitet për përgatitjen e tyre për këtë testim, gjenden në linkun e mëposhtëm:
PROGRAMI I TESTIMIT TE AFTESIVE PROFESIONALE, per subjektet e rivleresimit ex officio, sipas nenit 179/b, pika 4 te Kushtetutes. 
 
  • Parashikimet e nenit 179/b, pika 4 të Kushtetutës i gjeni në Rregulloren e Brendshme të Shkollës së Magjistraturës.Njoftime

Mbylle