Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Njoftim për aplikim në Programin Matra Rule of Law / 14 nentor 2017

Komiteti i Helsinkit i Hollandës po pranon tashmë aplikime për dy programe trajnimi në kuadër të Matra Rule of Law,
Menaxhimi i Financave Publike dhe Decentralizimi dhe Pjesëmarrja Qytetare, të dyja për tu zhvilluar në Leiden dhe Hague nga 6 – 15 Qershor 2018. Afati i fundit për dërgimin e aplikimit është E Diela 1 Prill 2018.
Trajnimi për Menaxhimin e Financave Publike synohet të organizohet për nënpunësit civilë që punojnë në fushën e MFP – ose në fushën e tatimeve ose në Menaxhimin e Shpenzimeve Publike.
Trajnimi për Decentralizimin dhe Pjesëmarrjen Qytetare synohet të zhvillohet për nënpunësit civil të lartë dhe punonjësit politikëbërës në Ministritë Kombëtare apo pushtetin vendor për zhvillimin, implementimin dhe zbatimin e politikave të decentralizimit dhe qeverisjes lokale pjesëmarrëse në vendet respektive.
Formularët e aplikimit për të dy programet e trajnimit janë të disponueshme në adresën www.nhc.nl/matrarolt.Njoftime

Mbylle