Logo
Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

  Shërbimet që ofrohen nga Shkolla e Magjistraturës

  • Lista e Shërbimeve që ofron Shkolla e Magjistraturës, përfshirë:

  Çertifikatë trajnimi:  Shkolla e Magjistraturës, në cilësinë e institucionit përgjegjës për Formimin Vazhdues të magjistratit, dokumenton pjesëmarrjen e magjistratit në Formimin Vazhdues

  Tarifat përkatëse (nëse ka): nuk ka

  Përshkrimi i shërbimeve: Në certifikatë shënohet emri, mbiemri, tema e aktivitetit, data dhe vendi i zhvillimit të tij, numri rendor i certifikatës, si dhe bashkëpunimi me partnerë vendas apo të huaj nëse ka.  Njoftime

  Mbylle