Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

11 Maj 2021 / Njoftim per shpallje fituesi per proceduren Sekretar shkencor per Formimin Vazhdues

Shkolla e Magjistraturës, në zbatim të nenit 22 të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut IV, të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njofton se, për pozicionin: 1 (një) vend vakant “Sekretar shkencor për Formimin Vazhdues”

Kandidati fitues është:

1. Znj.Sara StafaNjoftime

Mbylle