Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Njoftim për vend vakant Pedagog i Brendshëm në Shkollën e Magjistraturës. / 7 korrik 2017

                                                              NJOFTIM
 
Këshilli Drejtues i Shkollës se Magjistraturës së Republikës së Shqipërisë shpall vakant një vend,  Pedagog i Brendshëm në Shkollën e Magjistraturës.
                                                                               
Kandidatët aplikant duhet të paraqesin pranë sekretarisë së Shkollës së Magjistraturës, kërkesën e tyre dhe dokumentat bashkangjitur, brenda datës 31.08.2017.
                                                  
Kriteret e përzgjedhjes së kandidatëve fitues janë përcaktuar në nenin 264, të Ligjit nr. 115/2016 «Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë », si dhe në aneksin 11 të Rregullores së Brendshme të Shkollës së Magjistraturës.
 
Cdo aplikant duhet të marrë nga sekretaria e Shkollës, numrin e regjistrimit në protokoll të kërkesës për aplikim.
 
 
Keshilli Drejtues i Shkollës së Magjistraturës
 Njoftime

Mbylle