Logo
Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Sesione Trajnues 6-7 Korrik 2017

                                             7 Korrik 2017
 
Në bashkëpunim me Euralius, Shkolla e Magjistraturës po zhvillon sesionin trajnues një ditor me tematikë “Praktika Profesionale e kandidatëve për magjistratë të vitit të tretë të programit të formimit fillestar”.
Ky aktivitet zhvillohet në kuadër të ndryshimeve të reja ligjore në lidhje me trajnimin fillestar të magjistratëve dhe më konkretisht me sfidat me të cilat përballen mentorët si dhe Shkolla në realizimin e praktikës profesionale të magjistratëve. Gjatë seminarit do të zhvillohen diskutime me grupe pune në lidhje me mundësinë e zgjidhjeve për organizimin e mentorimit në Shqipëri.
Në seminar janë të ftuar ekspertë ndërkombëtarë nga Euralius, si Jorge Obach dhe Eva Perez, me përvojë në këtë fushë, Njëkohësisht në seminar marrin pjesë edhe përfaqësuesit/ekspertët nga Euralius Albania Koraljka Bumci dhe Dragomir Yordanov. Gjatë seminarit do të trajtohen tematika si: sistemi i mentorimit dhe qasjet ndaj tij në trajnimin fillestar në vende të ndryshme të Evropës si në Spanjë, Holandë, Poloni, Serbi, Bullgari dhe Kroaci.     
 
       
 
              
 
                             SESION TRAJNUES ME TEMË:
 
Dita e parë: Mbi organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë. Efektet e vendimmarrjes së Gjykatës Kushtetuese për vendimmarrjen e gjykatave të zakonshme.
Dita e dytë: Dimensioni i ri i aksesit dhe bashkëpunimit të individit me institucionet e drejtësisë. Gjykimi kushtetues i kërkesave individuale dhe shqyrtimi i informacioneve dhe kërkesave të qytetarëve nga organet e pushtetit gjyqësor.
Ekspertë:  Dita e Parë: Perikli Zaharia/Vitore Tusha
                  Dita e Dytë: Aurela Anastasi/ Alma Vokopola
Lehtësues: Florjan Kalaja
 
 
 Njoftime

Mbylle