Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Njoftim për listën e fituesve të konkursit “Sekretar Shkencor për Publikimet/Redaktor letrar”. / 18 maj 2017

                                            SHKOLLA E MAGJISTRATURËS
 
Në zbatim të Ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar, Kreu IV – “Pranimi në shërbimin civil”, dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive.”, Kreut VII, pika 22 po publikojmë njoftimin për listën e fituesve të konkursit për 1 (një) vend vakant “Sekretar Shkencor për Publikimet/Redaktor letrar”, pranë Sektorit të Studimeve dhe Publikimeve.
Komiteti i Përhershëm i Pranimit, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, shpalli fituesit e konkursit për pozicionin “Sekretar Shkencor për Publikimet/Redaktor letrar”, në Sektorin e Studimeve dhe Publikimeve, si më poshtë:
  1. Znj. Anila Haruni me 79 pikë.
  2. Znj. Albana Elmazi me 76.4 pikë.Njoftime

Mbylle