Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Njoftim i Këshillit Drejtues të Shkollës së Magjistraturës mbi shpalljen e rezultateve të provimit të pranimit. / 16 maj 2017

                                                                         Njoftim
 
Këshilli Drejtues i Shkollës së Magjistraturës, sot ne date 15.05.2017, në mbështetje të neneve 248 dhe 266, të Ligjit nr 115/2016 “ Për Organet e Qeverisjes së Sistemit të Drejtësisë”, si dhe të nenit 31, të Ligjit 96/2016 “Për Statusin e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”
  V E N D O S I :
 
1.      Të miratojë listën e renditjes së kandidatëve me rezultatet përfundimtare të shpallura nga Komisioni i Provimit me shkrim dhe nga Komisioni i Vlerësimit të Shëndetit Mendor dhe Psikologjik, të provimit të pranimit për vitin akademik 2017-2018, si më poshtë:
 
Nr.
Emër Mbiemër
Profili
i zgjedhur
TOTALI I PIKËVE
Testimi i
Shëndetit Mendor & Psikologjik
1 Fatmir  Ndreu Gjyq./ Prok. 255.5 (dyqind e pesëdhjetë e pesë pikë pesë) Kualifikuar
2 Jeta     Qinami Gjyqtar 244.8 (dyqind e dyzet e katër pikë tetë) Kualifikuar
3 Alda   Sadiku Gjyqtar 241 (dyqind e dyzet e një) Kualifikuar
4 Aulon Pashaj Gjyq./ Prok. 235.8 (dyqind e tridhjetë e pesë pikë tetë) Kualifikuar
5 Sonila  Hoxha Gjyqtar 234 (dyqind e tridhjetë e katër) Kualifikuar
6 Alban  Veçani Gjyqtar 231.6 (dyqind e tridhjetë e një pikë gjashtë) Kualifikuar
7 Anjeza Buzo Gjyq./ Prok. 229 (dyqind e njëzet e nëntë) Kualifikuar
8 Suela Lika Gjyq./ Prok. 224.5 (dyqind e njëzet e katër pikë pesë) Kualifikuar
9 Marjola Beluli Gjyq./ Prok. 220.25 (dyqind e njëzet pikë njëzet e pesë) Kualifikuar
10 Gazmend  Frëngu Prokuror 220.1 (dyqind e njëzet pikë një) Kualifikuar
11 Gjergj  Baçi Gjyqtar 220 (dyqind e njëzet) Kualifikuar
12 Entela Gjoni Gjyq./ Prok. 219.5 (dyqind e nëntëmbëdhjetë pikë pesë) Kualifikuar
13 Arjeta  Lika Gjyq./ Prok. 215.8 (dyqind e pesëmbëdhjetë pikë tetë) Kualifikuar
14 Enkeleda Hoxha Prokurore 214.5 (dyqind e katërmbëdhjetë pikë pesë) Kualifikuar
15 Thomaidha Roça Gjyq./ Prok. 212.5 (dyqind e dymbëdhjetë pikë pesë) KualifikuarNjoftime

Mbylle