Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Botime 2017-2018

  • E Drejta Administrative Procedurale

 

 

 

 

 

 

 

 

"E drejta administrative procedurale. Nje analize mbi Kodin e Procedurave Administrative." eshte libri me i ri i Prof. Asoc Sokol Sadushi. Ky liber vjen si botim i shtepise botuese "TOENA". 

  • Të Gjykosh Gjyqtarët e Evropës

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pas valëve të njëpasnjëshme të zgjerimit të BE-së dhe me hyrjen në fuqi të Traktatit të Lisbonës, Gjykata Evropiane e Drejtësisë e gjen veten në prag të një epoke të re. Si vetë institucioni, ashtu edhe mjedisi ku funksionon ai, janë bërë më heterogjenë se kurrë më parë. Tashmë edhe çështjet që mbërrijnë në dyert e Gjykatës shpesh janë më komplekse, duke mbuluar një numër të paprecedent fushash. Synimi i këtij vëllimi është studimi i ndikimit të këtyre zhvillimeve, analizimi i legjitimitetit të rezultateve të Gjykatës në këtë kontekst të ri dhe dhënia e vlerësimit për rezultatet e përgjithshme të saj. Duke vepruar kështu, i kushtohet vëmendje e posaçme praktikës më të fundit gjyqësore të Gjykatës në lidhje me katër tematika: parimet e përgjithshme të së drejtës së BE-së, marrëdhëniet e jashtme, tregun e brendshëm dhe shtetësinë e Bashkimit.
Kontributet, materialet kryesore janë përgatitur nga Maurice Adams, Henri de Waele, Johan Meeusen dhe Gert Straetmans, Koen Lenaerts, Ján Mazák dhe Martin Moser, Stephen Weatherill, Jukka Snell, Michael Dougan, Daniel Thym, Eileen Denza, Michal Bobek dhe JHH Weiler.
 
Pasqyra e lëndës
 
Parathënie
Rreth autorëve
 
Hyrje. Të gjykosh gjyqtarët e Evropës
Maurice Adams, Henri de Waele, Johan Meeusen dhe Gert Straetmans
1.       Ana e brendshme dhe e jashtme e Gjykatës:  shqyrtimi i legjitimitetit të brendshëm dhe të jashtëm të Gjykatës Evropiane të Drejtësisë
Koen Lenaerts
2.       Gjykimi përmes referencës te parimet e përgjithshme të së drejtës së BE-së. Vështrimi i dytë mbi çështjen Mangold
Ján Mazák dhe Martin Moser
3.       Praktika gjyqësore e gjykatës për tregun e brendshëm: “Formulim i tjerrë i rezultatit, më shumë se një arsye për të arritur tek ai”?
Stephen Weatherill
4.       Legjitimiteti i praktikës gjyqësore për lëvizjen e lirë: procesi dhe thelbi
Jukka Snell
5.       Flluskë sapuni: shqyrtimi i legjitimitetit të praktikës gjyqësore për lëvizjen e lirë të qytetarëve të Bashkimit Evropian
Michael Dougan
6.       Drejt shtetësisë së vërtetë: interpretimi gjyqësor i shtetësisë së Bashkimit Evropian dhe kufijtë e tij
Daniel Thym
7.       Vendosja e BE-së në kontekstin ndërkombëtar: legjitimiteti i praktikës gjyqësore
Eileen Denza
8.       Për fizibilitetin dhe elefantët e heshtur: legjitimiteti i Gjykatës Evropiane përmes syve të gjykatave kombëtare
Michael Bobek
Epilog. Të gjykosh gjyqtarët: ndjesë dhe kritikë
JHH Weiler
Indeksi
 
  • Albumi i 20 Vjetorit të Shkollës së Magjistraturës

 

 

 

 

 

 

  • Mbrojtja e së Drejtës për Lirinë e Shprehjes sipas Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut

 

  • MAGJISTRATI X - Tetor 2018

 

PËRMBAJTJA
 
Parathënie ..............................................................................................................5
 
E drejta e aksesit për bashkë të pandehurin e gjykuar në mungesë.
 
Mjeti efektiv për garantimin e saj .......................................................................  ..7
 
Në rastet kur prokurorit i referohen vepra penale të cilat ndiqen mbi
bazën e ankimit të të dëmtuarit akuzues, vendoset mosfillimi i procedimit
penal apo shpallet moskompetenca? ...................................................................41
 
Standardet e arsyetimit të vendimeve të mospranimit të gjykatave të
larta të vendeve të tjera ................................................................................... ....57
 
Si është rregullimi ligjor dhe praktika ndërkombëtare në lidhje me
konstatimin dhe deklarimin e pavlefshmërisë së akteve administrative
dhe pasojave të tyre? A parashikohet nga legjislacioni ndërkombëtar
konstatimi kryesisht nga gjykata i pavlefshmërisë së një akti administrativ?…  .89
Kufijtë e shqyrtimit gjyqësor në lidhje me pavlefshmërinë absolute dhe
relative të akteve provuese, gjatë gjykimit të shkurtuar .................................. .149
 
Mbi çështjen e parashtruar në kuadër të “klinikës ligjore” në gjykatën
kushtetuese të republikës së shqipërisë ............................................................181Njoftime

Mbylle