Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Njoftim për listën e fituesve të konkursit për tre vendet vakante. / 30 mars 2017

SHKOLLA E MAGJISTRATURËS
Njoftim për listën e fituesve të konkursit “Sekretar Shkencor për Trajnimin Vazhdues”.
Në zbatim të Ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar, Kreu IV – “Pranimi në shërbimin civil”, Neni 22, pika 5, dhe Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 25 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive.”, Kreut VII, pika 22 po publikojmë njoftimin për listën e fituesve të konkursit për 1 (një) vend vakant “Sekretar Shkencor për Trajnimin Vazhdues”, pranë Sektorit të Formimit Profesional.
Komisioni i Brendshëm i Lëvizjes Paralele, në përfundim të procedurës së intervistës së strukturuar me gojë, shpalli fituesit e konkursit për pozicionin “Sekretar Shkencor për Trajnimin Vazhdues”, në Sektorin e Formimit Profesional, si më poshtë:
  1. Znj. Pandorela Kaçorri me 77 pikë.
 
SHKOLLA E MAGJISTRATURËS
Njoftim për listën e fituesve të konkursit “Specialist finance”.
Në zbatim të Ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar, Kreu IV – “Pranimi në shërbimin civil”, Neni 22, pika 5, dhe Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 25 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e proves dhe emërimin në kategorinë ekzekutive.”, Kreut VII, pika 22 po publikojmë njoftimin për listën e fituesve të konkursit për 1 (një) vend vakant “Specialist finance”, pranë Sektorit të Financës.
Komisioni i Brendshëm i Lëvizjes Paralele, në përfundim të procedurës së intervistës së strukturuar me gojë, shpalli fituesit e konkursit për pozicionin “Specialist finance”, në Sektorin e Financës, si më poshtë:
 
1.      Znj. Alketa Havari me 80 pikë.
 
 
SHKOLLA E MAGJISTRATURËS
Njoftim për listën e fituesve të konkursit “Sekretar Shkencor për Publikimet/Redaktor letrar”.
Në zbatim të Ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar, Kreu IV – “Pranimi në shërbimin civil”, Neni 22, pika 5, dhe Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 25 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive.”, Kreut VII, pika 22 po publikojmë njoftimin për listën e fituesve të konkursit për 1 (një) vend vakant “Sekretar Shkencor për Publikimet/Redaktor letrar”, pranë Sektorit të Studimeve dhe Publikimeve..
Komisioni i Brendshëm i Lëvizjes Paralele, në përfundim të procedurës së intervistës së strukturuar me gojë, njofton që nuk ka fitues për pozicionin “Sekretar Shkencor për Publikimet/Redaktor letrar”, në Sektorin e Studimeve dhe Publikimeve.
Konkursi do të vazhdojë me procedurën “Pranim në Shërbimin Civil”.Njoftime

Mbylle