Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Njoftim për përfundimin e procedurës pas vlerësimit paraprak “Lëvizje paralele”, për konkursin “Sekretar Shkencor për Trajnimin Vazhdues”, me kandidatë. / 27 mars 2017

Njoftim për përfundimin e procedurës pas vlerësimit paraprak “Lëvizje paralele”, për konkursin “Sekretar Shkencor për Trajnimin Vazhdues”, me kandidatë.
 
Në zbatim të Ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar, Kreut IV “Pranimi në shërbimin civil”, Neni 22, pika 5 dhe Kreu V “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 25 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive.” Kreu VII “Lëvizja paralele në kategorinë ekzukutive.” njoftojmë përfundimin e procedurës për “Lëvizje paralele”, për konkursin “1 (një) vend vakant për pozicionin Sekretar Shkencor për Trajnimin Vazhdues”, si më poshtë: 
 
Për konkursin e shpallur për pozicionin “Sekretar Shkencor për Trajnimin Vazhdues”, pranë Shkollës së Magjistraturës, nga kandidaturat e paraqitura, brenda afateve të përcaktuara në njoftim, të datës 08.03.2017, janë: Znj. Pandorela Kaçorri, Znj. Rakela Ismailaj. Pasi u krye verifikimi paraprak mbi përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurim, u konstatua se të dy kandidatët i plotësojnë kushtet për lëvizje paralele dhe në zbatim të Ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, Kreu V “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 25 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive.”, Kreu VII “Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive.”, kjo procedurë mbyllet dy kandidatura të vlefshme, pas procedurës së vlerësimit paraprak, që janë:
1)      Znj. Pandorela Kaçorri
2)      Znj. Rakela Ismailaj
Njoftojmë se, intervista me gojë do të zhvillohet në ambjentet e Shkollës së Magjistraturës, dt. 23.03.2017, ora 12.30.
Kandidatët e mësipërm konsiderohen të vlefshëm për këtë procedurë.Njoftime

Mbylle