Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Procesi i Votimit për përzgjedhjen e kandidatëve për anëtar të KLGJ dhe KLP / 20 shkurt 2017

Sot më datë 20.02.2017, u mblodh Këshilli Pedagogjik i Shkollës së Magjistraturës i thirrur nga Drejtori I Shkollës së Magjistraturës, në zbatim të neneve 42 dhe 140 të Ligjit 115/2016 “ Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë” për përzgjedhjen nëpërmjet votimit nga trupa e pedagogëve të Shkollës së Magjistraturës, të kandidatëve për anëtarë të KLGJ dhe KLP.
Procesi i votimit ishte i hapur dhe në të morën pjesë 14 anëtarë të Këshillit Pedagogjik me të drejtë vote dhe një përfaqësues i Ministrisë së Drejtësisë, si vëzhgues për ndjekjen e këtij procesi.
Komisioni i Votimit i zgjedhur me short nga rradhët e anëtarëve të Këshillit Pedagogjik shpalli rezultatin e votimit si më poshtë:
Z. Ilir Panda shpallet fitues, si kandidat për anëtar i Këshillit të Lartë Gjyqësor.
Znj. Alma Faskaj (Vokopola) shpallet fituese, si kandidate për anëtare e Këshillit të Lartë të Prokurorisë.
 
 
 
 
 
 
 Njoftime

Mbylle