Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Thirrje per mbledhjen e Keshillit Pedagogjik ne date 20 Shkurt 2017 / 16 shkurt 2017

                                                NJOFTIM
 
Pas zhvillimit te mbledhjes se Keshillit Pedagogjik me date 06.02.2017, per verifikimin e dokumentacionit te depozituar nga ana e pedagogeve te Shkolles se Magjistrartures, te cilet kane shprehur interesin per anetar te KLGJ dhe te KLP dhe pas Vendimit te Keshillit Pedagogjik te kesaj date, Drejtori i Shkolles se Magjistratures therret mbledhjen e Keshillit Pedagogjik per votimin per perzgjedhjen e kandidatit per anetar te KLGJ dhe te kandidatit per anetar te KLP, nga pedagoget e Shkolles se Magjistratures.
 
 
Ne referim te neneve 42 dhe 140 te ligjit, 115/2016, diten e hene, me date 20. Shkurt, ora 12, do te zhvillohet Mbledhja e Keshillit Pedagogjik, prane Shkolles se Magjistratures me kete rend dite:
1. Votimi per perzgjedhjen e kandidatit per anetar te Keshillit te Larte Gjyqesor 
2. Votimi per perzgjedhjen e kandidatit per anetar te Keshillit te Larte te Prokurorise.
 
Per administrimin e procesit te votimit do te krijohet nje komision votimi, me short, i perbere nga anetaret e Keshillit Pedagogjik,rregullat e te cilit parashikohen ne nenet 42-46 dhe 140-144 te ligjit 115/2016.
 
DREJTOR 
SOKOL SADUSHINjoftime

Mbylle