Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Ligji Nr.96 për statusin e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë

LIGJ
 
Nr. 96/2016
 
PËR STATUSIN E GJYQTARËVE DHE PROKURORËVE
NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË
 
 
Në mbështetje të neneve 81 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e një grupi deputetësh,
 
K U V E N D I
 
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
 
V E N D O S I:
 
PJESA I
 
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME
 
Neni 1
 
Objekti i ligjit
 
1. Objekti i këtij ligji është përcaktimi i statusit të magjistratëve, duke parashikuar rregulla në lidhje me:
a) të drejtat dhe detyrimet e tyre; 
b) pranimin dhe emërimin e tyre;
c) zhvillimin e karrierës dhe mbarimin e mandatit të tyre;
ç) vlerësimin etik dhe profesional të tyre;
d) përgjegjësinë disiplinore, penale dhe civile të tyre;
2. Sipas parashikimeve të këtij ligji, statusi gëzohet ligjërisht nga një person që sapo emërohet në funksion dhe përfundon me mbarimin e statusit të magjistratit. Lexo më shumë...Njoftime

Mbylle