Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Ligji Nr.115 për organet e qeverisjes se sistemit te drejtësisë

LIGJ
 
Nr. 115/2016 
 
 PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË 
 
 Në mbështetje të neneve 81, pika 2, dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e një grupi deputetësh,  
 
 KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 
 VENDOSI: 
 
 PJESA I 
 
 KREU I DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 
 
 Neni 1
Objekti 
 
 Objekti i rregullimit të këtij ligji është përcaktimi i parimeve dhe rregullave në lidhje me organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor, të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, si dhe të Shkollës së Magjistraturës. 
 
 Neni 2
Parimet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë 
 
 Sistemi i drejtësisë në Republikën e Shqipërisë qeveriset bazuar në parimet e pavarësisë, llogaridhënies, transparencës dhe të efiçencës. Lexo më shumë...Njoftime

Mbylle