Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Ligji Nr.98 për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë

LIGJ
 
Nr. 98/2016
 
PËR ORGANIZIMIN E PUSHTETIT GJYQËSOR
NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË
 
            Në mbështetje të neneve 81 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e një grupi deputetësh,
 
K U V E N D I
 
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
 
V E N D O S I:
 
KREU I
 
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 
 
Neni 1
 
Objekti
 
            1. Objekt i këtij ligji është përcaktimi i parimeve të përgjithshme dhe i rregullave në lidhje me:
            a) organizimin dhe funksionimin e sistemit të gjykatave në Republikën e Shqipërisë;
            b) kompetencat dhe madhësitë e gjykatave;
            c) organizimin e brendshëm të gjykatave;
            ç) funksionimin e administratës së gjykatës;
            d) statusin e nëpunësve civilë gjyqësorë. 
            2. Ky ligj zbatohet për çdo gjykatë me juridiksion të përgjithshëm dhe gjykatë të posaçme të krijuar me ligj. Lexo më shumë...Njoftime

Mbylle