Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Ligji Nr.97 për organizimin dhe funksionimin e Prokurorisë në Republikën e Shqipërisë

LIGJ 
 
Nr. 97/2016 
 
PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E PROKURORISË  NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË 
 
 Në mbështetje të neneve 81 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e një grupi deputetësh,  
 
K U V E N D I 
 
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 
 
V E N D O S I: 
 
KREU I 
 
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 
 
Neni 1 
 
Objekti i ligjit 
 
 1. Objekti i këtij ligji është përcaktimi i rregullave në lidhje me:  a) organizimin dhe funksionimin e prokurorisë në Republikën e Shqipërisë;  b) kushtet, kriteret dhe procedurat për emërimin e Prokurorit të Përgjithshëm;  c) marrëdhëniet e prokurorisë së juridiksionit të përgjithshëm me institucionet e tjera shtetërore, me subjekte të tjera publike ose private dhe me publikun;  ç) funksionimin e administratës së prokurorisë;   d) statusin e nëpunësve civilë të prokurorisë.   2. Dispozitat e këtij ligji zbatohen për të gjitha prokuroritë e juridiksionit të përgjithshëm, si dhe për prokuroritë e specializuara që krijohen me ligj të posaçëm, me përjashtim të rastit kur parashikohet ndryshe në ligjet e posaçme. Lexo më Shumë...Njoftime

Mbylle