Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Ligji Nr.84 për rivlerësimin kalimtar të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë

LIGJ
 
Nr. 84/2016
 
PËR RIVLERËSIMIN KALIMTAR  TË GJYQTARËVE DHE PROKURORËVE
NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË
 
 Në mbështetje të neneve 81, 83, pika 1, dhe 179/b, pika 10, të Kushtetutës, me propozimin e një grupi deputetësh,
 
K U V E N D I
 
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
 
V E N D O S I:
 
KREU 1
 
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME
 
Neni1
 
Qëllimi
 
 Qëllimi i këtij ligji është përcaktimi i rregullave të posaçme për rivlerësimin kalimtar të të gjithë subjekteve të rivlerësimit për të garantuar funksionimin e shtetit të së drejtës, pavarësisë së sistemit të drejtësisë, si dhe rikthimin e besimit të publikut tek institucionet e këtij sistemi, sipas parashikimeve të nenit 179/b të Kushtetutës. Lexo më shumë...Njoftime

Mbylle