Gjykimi në Gjykatën e Lartë
3
PASQYRA E LËNDËS
KREU I
JURIDIKSIONI I GJYKATËS SË LARTË
1. Historiku i juridiksionit rishikues autoritetit lartë gjyqësor
Shqipëri..............................................................................................................Faqe;
1.1.Juridiksioni i Gjykatës së Diktimit në Kanunin e Zhurisë................................Faqe;
1.2.Gjykata e Diktimit Statutin Organik vitit 1914 Komisionit Ndërkombëtar
Kontrollit...........................................................................................................Faqe;
1.3.Gjykata e Diktimit Statutin e Lushnjes dhe Statusin e Zgjeruar
Lushnjes.............................................................................................................Faqe;
1.4.Gjykata e Diktimi sipas Kodit të Procedurës Civile të Perandorisë Osmane...Faqe;
1.5.Gjykata e Diktimit në Shtojcën e Parë të Kodit të Procedurës Civile.............Faqe;
1.6.Gjykata e Diktimit në Statutin Themeltar të Republikës...................................Faqe;
1.7.Gjykata e Diktimit ligjin e vitit 1925 mbi organizimin e gjykatave
drejtësisë.............................................................................................................Faqe;
1.8.Gjykata e Diktimit në ligjin e organizimit të drejtësisë të vitit 1929................Faqe;
1.9.Gjykata e Diktimit Shtojcën e Dytë Kodit Procedurës Civile dhe ligjin
procedural penal.................................................................................................Faqe;
1.10. Gjykata e Diktimit ligji për ndjekjen penale për nëpunësat e
shtetit..................................................................................................................Faqe;
2. Juridiksioni i Gjykatës së Lartë në periudhën 1945 – 1991.........................Faqe;
2.1.Gjykata e Lartë në ligjin për gjyqet ushtarake të vitit 1945..............................Faqe;
2.2.Gjykata e Lartë në ligjin organik gjyqësor të përkohshëm të vitit 1945..........Faqe;
2.3.Gjykata e Lartë në Kushtetutën e vitit 1946.......................................................Faqe;
2.4.Gjykata e Lartë në ligjin për organizimin gjyqësor të vitit 1946.....................Faqe;
2.5.Gjykata e Lartë në ligjin për gjykatat ushtarake të vitit 1946...........................Faqe;
2.6.Gjykata e Lartë në ligjin organik gjyqësor të vitit 1951....................................Faqe;
2.7.Gjykata e Lartë në Kodin e Procedurës Penale të vitit 1953.............................Faqe;
2.8.Gjykata e Lartë në Kodin e Procedurës Civile të vitit 1958...............................Faqe;
2.9.Gjykata e Lartë në ligjin e organizimit gjyqësor të vitit 1968............................Faqe;
2.10. Gjykata e Lartë në Kushtetutën e vitit 1976.............................................Faqe;
2.11. Gjykata e Lartë Kodin e Procedurës Penale Republikës Popullore
Socialiste të Shqipërisë të vitit 1979.....................................................................Faqe;
2.12. Gjykata e Lartë në Kodin e Procedurës Civile të vitit 1981....................Faqe;
2.13. Gjykata e Lartë në ligjin e organizimit gjyqësor të vitit 1987.................Faqe;
Gjykimi në Gjykatën e Lartë
4
3. Juridiksioni kushtetues dhe ligjor i Gjykatës së Kasacionit............................Faqe;
3.1.Gjykata e Kasacionit në ligjin për dispozitat kryesore kushtetuese.....................Faqe;
3.2.Gjykata e Lartë në Projektkushtetutën e vitit 1994...............................................Faqe;
3.3.Gjykata e Kasacionit në Kodin e Procedurës Penale........................................Faqe;
3.4.Gjykata e Kasacionit në Kodin e Procedurës Civile.........................................Faqe;
3.5.Gjykata e Kasacionit në Ligjin nr. 8265, datë 18.12.1997.............................Faqe;
3.6.Gjykata e Kasacionit në Ligjin nr. 8362, datë 01.07.1998.............................Faqe;
4. Juridiksioni i Gjykatës së Lartë pas Kushtetutës së vitit 1998......................Faqe;
4.1.Gjykata e Lartë në Kushtetutën e vitit 1998......................................................Faqe;
4.2.Gjykata e Lartë në Ligjin Nr. 8588, datë 15.3.2000........................................Faqe;
4.3.Gjykata e Lartë në ndryshimet e Kodit të Procedurës Civile të vitit 2001......Faqe;
4.4.Gjykata e Lartë në ndryshimet e Kodit të Procedurës Penale të vitit 2002.....Faqe;
4.5.Gjykata e Lartë në ndryshimet e Kodit të Procedurës Civile të viti 2013........Faqe;
4.6.Gjykata e Lartë në Ligjin nr. 49/2012................................................................Faqe;
5. Juridiksioni i Gjykatës Lartë reformën e sistemit drejtësisë 2016 sipas
ndryshimeve kushtetuese dhe ligjore.................................................................Faqe;
5.1.Gjykata e Lartë konkluzionet e komisionit për reformën sistemin e
drejtësisë................................................................................................................Faqe;
5.2.Gjykata e Lartë në ndryshimet e Kushtetutës së vitit 2016...................................Faqe;
5.3.Gjykata e Lartë në Ligjin nr. 98/2016....................................................................Faqe;
5.4.Gjykata e Lartë në ndryshimet e vitit 2017 të Ligjit nr. 49/2012.........................Faqe;
KREU II
GJYKIMI CIVIL NË GJYKATËN E LARTË
1. Shkaqet e rekursit në gjykimin civil............................................................Faqe;
1.1.Kategoria e parë e shkaqeve të rekursit.........................................................Faqe;
1.2.Kategoria e dytë e shkaqeve të rekursit..........................................................Faqe;
1.3.Kategoria e tretë e shkaqeve të rekursit.........................................................Faqe;
2. Vendimet gjyqësore objekt rekursi............................................................Faqe;
2.1.Vendimet e ndërmjetme objekt rekursi......................................................Faqe;
2.2.Vendimet e ndërmjetme që ankimohen bashkë me vendimin përfundimtar apo
jopërfundimtar............................................................................................Faqe;
2.3.Vendimet e ndërmjetme që ankimohen veçmas..........................................Faqe;
Gjykimi në Gjykatën e Lartë
5
2.4.Parashtresa mbi kompetencën nga gjykatat..............................................Faqe;
2.5.Rekursi i veçantë i zakonshëm i vendimeve të ndërmjetme........................Faqe;
2.6.Refleksion mbi rekursin e veçantë ndaj vendimeve të ndërmjetme.............Faqe;
2.7.Afati i rekursit të veçantë ndaj vendimeve të ndërmjetme..........................Faqe;
3. Vendimet jopërfundimtare objekt rekursi...............................................Faqe;
3.1.Nxjerrja e çështjes jashtë juridiksionit........................................................Faqe;
3.2.Vendimet e gjykatës së apelit për mospranimin e ankimit...........................Faqe;
3.3.Rekursi ndaj vendimeve të pushimit të gjykimit..........................................Faqe;
4. Vendimet përfundimtare objekt rekursi.......................................................Faqe;
5. Gjykimi në dhomë këshillimi.....................................................................Faqe;
5.1.Riti i gjykimit kameral...................................................................................Faqe;
5.2.Njoftimi i palëve për gjykimin në dhomë këshillimi......................................Faqe;
5.3.Caktimi i datës gjykimit dhomë këshillimi dhe përshpejtimi i
gjykimit............................................................................................................Faqe;
5.4.Kufijtë e gjykimit në dhomën e këshillimit në Gjykatën e Lartë.....................Faqe;
5.5.Mospublikimi dhe mosnjoftimi i vendimit të mospranimit të rekursit.............Faqe;
5.6.Arsyetimi i vendimeve të mospranimit të rekursit...........................................Faqe;
5.7.Mosarsyetimi i pakicës në vendimin e mospranimit........................................Faqe;
5.8.Gjykimi i përjashtimeve të gjyqtarëve..............................................................Faqe;
5.9.Gjykimi në dhomë këshillimi i masave të përkohshme procedurale................Faqe;
5.10. Praktikë gjyqësore mbi pezullimin e ekzekutimit të vendimit.....................Faqe;
5.11. Gjykimi dhomë këshillimi i vendimeve ndërmjetme ndaj cilave ligji
njeh ankim të veçantë........................................................................................Faqe;
5.12. Gjykimi në dhomë këshillimi i kërkesave për ndreqje gabimi....................Faqe;
6. Gjykimi në seancë gjyqësore në Gjykatën e Lartë.....................................Faqe;
6.1.Njoftimi me shpallje i seancës gjyqësore........................................................Faqe;
6.2.Refleksione mbi njoftimin me shpallje publike…………………………………..Faqe;
6.3.Zbatimi me analogji i paragrafit 6 nenit 460 Kodit Procedurës
Civile..............................................................................................................Faqe;
6.4.Njoftimi i gjykimit të përshpejtuar.................................................................Faqe;
6.5.Njoftimi i palëve mbi çështjet Gjykata e Lartë merr parasysh
kryesisht..........................................................................................................Faqe;
6.6.Hedhja e shortit të dytë për caktimin e trupës...............................................Faqe;
6.7.Heqja dorë nga rekursi..................................................................................Faqe;
6.8.Heqja dorë nga gjykimi i padisë dhe heqja dorë nga padia Gjykatën e
Lartë...............................................................................................................Faqe;
6.9.Kufijtë e gjykimit në seancë gjyqësore në Gjykatën e Lartë..........................Faqe;
6.10. Procedura e gjykimit.................................................................................Faqe;
Gjykimi në Gjykatën e Lartë
6
7. Dhënia e vendimit..........................................................................................Faqe;
7.1.Lënia në fuqi e vendimit...................................................................................Faqe;
7.2.Prishjen e vendimit gjykatës apelit dhe lënien fuqi vendimit gjykatës
së shkallës së parë............................................................................................Faqe;
7.3.Prishjen e vendimit gjykatës apelit dhe dërgimit e çështjes për rishqyrtim
gjykatën e apelit me tjetër trup gjykues............................................................Faqe;
7.4.Prishjen e vendimit dhe pushimin e gjykimit të çështjes..................................Faqe;
7.5.Njoftimi i vendimit...........................................................................................Faqe;
8. Gjykimi i ankimit të jashtëzakonshëm.........................................................Faqe;
KREU III
GJYKIMI ADMINISTRATIV NË GJYKATËN E
LARTË
1. Gjykata e Lartë në gjykimin administrativ.................................................Faqe;
2. Kufizimi i së drejtës së rekursit....................................................................Faqe;
2.1.Rekurset ndaj vendimeve përfundimtare, jopërfundimtare dhe
ndërmjetme.......................................................................................................Faqe;
3. Trupa gjykuese...............................................................................................Faqe;
4. Juridiksioni dhe kompetenca........................................................................Faqe;
5. Gjykimi administrativ në dhomë këshillimi dhe në seancë gjyqësore......Faqe;
6. Gjykimi i masave të përkohshme procedurale............................................Faqe;
7. Gjykimi i rekurseve me objekt aktet normative nënligjore.......................Faqe;
7.1.Juridiksioni i Gjykatës Lartë për kontrollin gjyqësor ndaj akteve normative
nënligjore.........................................................................................................Faqe;
7.2.Llojet e kontrolli gjyqësor ndaj akteve nënligjore normative......................Faqe;
7.3.Legjitimiteti aktiv ndaj akteve nënligjore normative..................................Faqe;
7.4.Vendimi gjyqësor i formës prerë ndaj akteve nënligjore
normative....................................................................................................Faqe;
7.5.Dilema kushtetuese për referimin në Kodin e Procedurës Civile..............Faqe;
7.6.Hapësira e shqyrtimit................................................................................Faqe;
8. Gjykimi i ankimit të jashtëzakonshëm....................................................Faqe;
Gjykimi në Gjykatën e Lartë
7
KREU IV
GJYKIMI PENAL NË GJYKATËN E LARTË
1. Rekursi në gjykimin penal...............................................................................Faqe;
1.1.Trupa gjyqësore për shqyrtimin e rekursit penal................................................Faqe;
1.2.Rregullat e përgjithshme të ankimit....................................................................Faqe;
1.3.Forma e rekursit.................................................................................................Faqe;
1.4.Legjitimiteti për të ushtruar rekursin.................................................................Faqe;
1.5.Heqja dorë nga rekursi.......................................................................................Faqe;
1.6.Rekursi i veçantë penal.......................................................................................Faqe;
1.7.Një propozim për një rit të posaçëm gjykimi......................................................Faqe;
1.8.Rekursi i zakonshëm...........................................................................................Faqe;
1.9.Shkaqet e rekursit të zakonshëm………………………………………………………Faqe;
1.10. Afati i rekursit të zakonshëm....................................................................Faqe;
2. Gjykimi në dhomë këshillimi.............................................................................Faqe;
2.1.Arsyetimi i vendimeve të Kolegjit Penal në dhomë këshillimi..............................Faqe;
2.2.Mosarsyetimi i pakicës në vendimin e mospranimit.............................................Faqe;
2.3.Procedura e gjykimit në dhomë këshillimi............................................................Faqe;
2.4.Caktimi i datës së gjykimit në dhomë këshillimi dhe përshpejtimi i gjykimit.......Faqe;
2.5.Mospublikimi dhe mosnjoftimi i vendimit të mospranimit të rekursit..................Faqe;
2.6.Gjykimi i kërkesave për përjashtimin e gjyqtarëve...............................................Faqe;
2.7.Juridiksioni...........................................................................................................Faqe;
2.8.Kompetenca..........................................................................................................Faqe;
2.9.Transferimi i çështjes...........................................................................................Faqe;
3. Gjykimi në seancë gjyqësore.............................................................................Faqe;
3.1.Njoftimi me shpallje publike.................................................................................Faqe;
3.2.Njoftimi i gjykimeve të përshpejtuara në Gjykatën e Lartë.................................Faqe;
3.3.Caktimi i trupës gjyqësore për së dyti.................................................................Faqe;
3.4.Procedura e gjykimit...........................................................................................Faqe;
3.5.Përfaqësimi me avokat i të gjykuarit në Gjykatën e Lartë..................................Faqe;
3.6.Kufijtë e gjykimit të Gjykatës së Lartë...............................................................Faqe;
3.7.Dilema kushtetuese e kufijve të gjykimit në dhomë këshillimi............................Faqe;
3.8.Kufizimet objektive dhe subjektive kufijve shqyrtimit Gjykatën e
Lartë.....................................................................................................................Faqe;
4. Disponimet gjyqësore të fundme të Kolegjit Penal............................................Faqe;
Gjykimi në Gjykatën e Lartë
8
4.1. Lënia në fuqi e vendimit.........................................................................................Faqe;
4.2. Prishja e vendimit gjykatës apelit dhe lënien fuqi vendimit gjykatës
shkallës së parë......................................................................................................Faqe;
4.3. Prishjen e vendimit dhe kthimin e akteve për rishqyrtim......................................Faqe;
4.4. Prishjen e vendimit dhe pushimin e çështjes pa e kthyer për rishqyrtim..............Faqe;
4.5. Ndreqja e gabimeve materiale..............................................................................Faqe;
4.6. Shpallja dhe depozitimi vendimit..........................................................................Faqe;
4.7. Njoftimi i vendimit.................................................................................................Faqe;
KREU V
GJYKIMI I KËRKESAVE PËR SHKELJEN E AFATIT
TË ARSYESHËM DHE PËRSHPEJTIMIN E
PROCEDURAVE NË GJYKATËN E LARTË
1. Konsiderata të përgjithshme..............................................................................Faqe;
2. Gjykimi brenda një afati të arsyeshëm në rendin juridik Shqiptar........................Faqe;
3. Afati i arsyeshëm i gjykimit në Gjykatën e Lartë............................................Faqe;
3.1. Afatet e arsyeshme të gjykimit civil.......................................................................Faqe;
3.2. Afatet e arsyeshme të gjykimit penal.....................................................................Faqe;
3.3. Afatet e arsyeshme të gjykimit administrativ.........................................................Faqe;
3.4. Periudha tranzitore e afatit të arsyeshëm..............................................................Faqe;
4. Shqyrtimi i kërkesave për konstatimin e shkeljes afatit të arsyeshëm në
Gjykatën e Lartë.................................................................................................Faqe;
KREU VI
GJYKIMI NOMOFILATIK NË GJYKATËN E LARTË
1. Konsiderata të përgjithshme...............................................................................Faqe;
2. Gjykimi njësues i praktikës gjyqësore.........................................................Faqe;
3. Gjykimi ndryshues i praktikës gjyqësore.....................................................Faqe;
4. Dilema kushtetuese mbi rregullimin ligjor të gjykimit nomofilatik.........Faqe;
4.1. Dilema kushtetuese mbi formën e vendimit nomofilatik.................................Faqe;
Gjykimi në Gjykatën e Lartë
9
4.2. Dilema kushtetuese mbi subjektet që nisin gjykimin nomofilatik...................Faqe;
4.3. Veprimi në kohë i vendimit nomofilatik..........................................................Faqe;
4.4. Hyrja në fuqi e vendimit nomofilatik..............................................................Faqe;
4.5. Nevoja për reformimin e gjykimit unifikues...................................................Faqe;
4.6. Kontrolli kushtetues mbi vendimin nomofilatik..............................................Faqe;
4.7. Zgjidhja ligjore e premtuar............................................................................Faqe;
KREU VII
PROCEDIMET PARAGJYKIMORE NË GJYKATËN E
LARTË
1. Kuptimi i procedimit paragjykimor.................................................................Faqe;
2. Shqyrtimi incidental i kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë aktit normativ
nënligjor në Gjykatën e Lartë............................................................................Faqe;
3. Kontrolli kushtetues incidental i ligjit në Gjykatën e Lartë...........................Faqe;
3.1.Fazat e gjykimit ku nis kontrolli incidental...........................................................Faqe;
3.2.Dilema kushtetuese mbi jurisprudencën e Gjykatës Kushtetuese.........................Faqe;
3.3.Zgjidhja e çështjes dhe lloji i ligjit që kontrollohet.............................................Faqe;
3.4.Kompetenca dhe juridiksioni i gjykatës referuese...............................................Faqe;
3.5.Natyra juridike e vendimit të gjykatës referuese.................................................Faqe;
3.6.Kontrolli incidental i Gjykatës së Lartë në seancë gjyqësore.............................Faqe;
3.7.Ankimi i vendimit................................................................................................Faqe;
3.8.Natyra diskreciare dhe detyruese e pezullimit....................................................Faqe;
3.9.Pezullimi i ligjit nga Gjykata Kushtetuese..........................................................Faqe;