Florjan Kalaja

Dr. Arjana Fullani

GJYKIMI NË GJYKATËN E LARTË

Tiranë 2019

..... 3-9

..... 10

GJK - Gjykata Kushtetuese
GJL - Gjykata e Lartë
GJEDNJ - Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut
GJED - Gjykata Europiane e Drejtësisë
KANÇ - Kryesia e Këshillit Antifashit Nacional Çlirimtar

..... 11-57

..... 58-174

..... 197-267

..... 338 - 354

Ky komentar u punua dhe u publikua nga autorët me mbështetjen financiare të Fondacionit “Shoqëria e Hapur per Shqipërinë"


©Copyright Të drejtat e autorit për materialet e krijuara nga autorët janë të rezervuara dhe i përkasin autorëve. Nuk lejohet kopjimi ose dyfishimi i materialit pa pëlqimin e autorëve.