Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

  Aktivitete Trajnuese 17-18 qershor 2019

  • Sesion Trajnues 17-18 qershor 2019

  Shkolla e Magjistraturës, organizon sesionin trajnues me temë: “Regjimi pasuror martesor”. Gjatë këtij trajnimi, do të trajtohen çështjet si më poshtë: Regjimi pasuror  martesor i bashkësisë ligjore; probleme të praktikës gjyqësore; Krahasimi i likuidimit të regjimit pasuror të bashkësisë ligjore me gjykimin e posaçëm civil për pjesëtimin e pasurisë në bashkëpronësi (të përbashkëtat dhe dallimet); Kodi i Familjes dhe marrëdhëniet me ligjin nr. 7501, “Për tokën” në  çështje të regjimit pasuror martesor të bashkësisë ligjore; Padia për pjesëtimin e pasurisë. Faza e parë dhe e dytë e pjesëtimit të pasurisë; Natyra e fazës së parë për lejimin e pjesëtimit sipas Vendimit Unifikues të Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë përkatëse. Aktiviteti është menduar të zhvillohet në sesion 2 (dy) ditor dhe konkretisht në datën 17-18 qershor 2019  në Tiranë, në  Shkollën e Magjistraturës,  me pjesëmarrës Gjyqtarë pranë Gjykatave të Shkallës së Parë dhe Apelit.

  Ekspertë: Mariana Dedi, Vjosa Zaimi
  Lehtësues: Matilda Fetahu

   

   

  • Sesion Trajnues 17-18 qershor 2019
  Shkolla e Magjistraturës organizon aktivitetin me temë: "Masat e sigurimit personal, etj." Temat kryesore qe do te zhvillohen gjate ketij trajnimi jane: Roli i gjykatës në kërkesat e bëra për zëvendësimin e tyre në raport me mendimin e prokurorit; Zbatimi i më shumë se një mase sigurimi personal dhe i dënimeve alternative me qëllim uljen e rasteve të zbatimit të masës së sigurisë “arrest me burg” dhe dënimit me burgim; Përzgjedhja dhe zbatimi i masave të Sigurimit Personal, ndaj të miturve në konflikt me ligjin analizë e Kodit të Procedurës Penale dhe Kodit të Drejtësisë Penale për të Miturit,etj. Aktiviteti është menduar të zhvillohet në nje sesion 2 (dy) ditor dhe konkretisht më datën 17 dhe 18 Qershor 2019, pranë Shkollës së Magjistraturës, me pjesëmarrës gjyqtarë dhe prokurorë pranë gjykatave/prokurorive të shkallës së parë dhe të apelit.

  Eksperte: Klodian Kurushi; Fatjona Memçaj
  Lehtësues: Sokol Ngresi
   
   
   
   

   

   
   
   
   
     Njoftime

  Mbylle