Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

  Aktivitete Trajnuese 13-14 Dhjetor 2018

  • Sesion Trajnues 14 Dhjetor 2018
  Shkolla e Magjistraturës, në bashkëpunim me Insitutin Benussi dhe Universitetin e Firenzes organizon aktivitetin trajnues me temë "Gjykimet e Posaçme dhe Kushtetuta". Temat kryesore të trajtuara gjatë aktivitetit janë:
  - Gjykimi me marrëveshje, një nga risitë e Kodit të Procedurës Penale, vënia në provë dhe roli i shërbimit të provës"
  - "Gjykimi me marrëveshje midis praktikës dhe ndryshimeve legjislative"
  - "Verifikimet neuroshkencë dhe gjenetika e sjelljes."
  - "Vënia në provë dhe rregullat procedurale: një drejtpeshim i vështirë"
  Aktiviteti zhvillohet për kandidatët për magjistratë në Programin e Formimit Fillestar pranë Shkollës së Magjistraturës.Komiteti organizues: Alessandro Simoni, Ajola Xoxa, Emidio Tedeschini. Ekspertë janë profesorë të së drejtës së procedurës penale pranë Univeristetit të Firenze, Prof. Alessandra Sanna, Dr. Chiara Stoppioni, dhe Dr. Albana Boksi, pedagoge e procedurës penale në Programin e Formimit Fillestar pranë Shkollës së Magjistraturës.
   
   
   
   
   
   
  • Sesion Trajnues 13-14 Dhjetor 2018
  Shkolla e Magjistratures organizon aktivitetin me teme: "Rregullat dhe standardet etike për gjyqtarët sipas kuadrit rregullator në fuqi dhe ndryshimet e pritshme, etj." Temat kryesore qe do te zhvillohen gjate ketij trajnimi jane:
  - Rregullimi i ri kushtetues në lidhje me Këshillin e Lartë Gjyqësor, Inspektori i Lartë i Drejtësisë, Këshilltari i Etikës etj., shkeljet disiplinore sipas ligjit
     nr. 96/2016, "Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në RSH";
  - Standardet e etikës profesionale gjatë ushtrimit të detyrës dhe jashtë saj, rregullime që duhet të gjejnë vend në Kodin e Etikës dhe efikasiteti i mekanizmit zbatues;
  - Vlerësimi profesional dhe etik i gjyqtarëve;
  Aktiviteti eshte menduar te zhvillohet ne nje sesion 2 (dy) ditor dhe konkretisht ne daten 13 dhe 14 Dhjetor 2018, prane Shkollës së Magjistraturës, me pjesëmarrëss gjyqtarë të gjykatave të shkallës së parë dhe të apelit.
   
  Ekspertë: Perikli Zaharia; Evis Alimehmeti
  Lehtesuese: Nurjeta Tafa
   
   
  • Sesion Trajnues 13-14 Dhjetor 2018
  Shkolla e Magjistratures, ne bashkepunim me "Fondacioni Zgjidhja e konflikteve dhe pajtimi mosmarrëveshjeve" organizojne sesionin trajnues me teme: "Shmangia, drejtësia restauruese dhe ndërmjetësimi për të miturit". Ky aktivitet zhvillohet në kuadër të projektit "Mbështetje për të miturit viktima dhe kundërvajtës përmes drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimit", që zbatohet nga Fondacioni “Zgjidhja e Konflikteve dhe Pajtimi i Mosmarrëveshjeve” (FZKPM), si pjesë e skemës së granteve të projektit “Përfshirja e shoqërisë civile për një sistem drejtësie funksional dhe të barabartë për të gjithë në Shqipëri”, i financuar nga Bashkimi Evropian dhe i zbatuar nga Save the Children në partneritet me Qendrën e Shërbimeve dhe Praktikave Ligjore të Integruara.
  Qellimi i ketij aktiviteti trajnues eshte prezantimi dhe njohja me ndryshimet ligjore persa i perket drejtesise restauruese per te miturit. Temat kryesore qe do te zhvillohen gjate ketij trajnimi jane:
  - Koncepti i Drejtësisë Restauruese. Modelet e saj. Roli i palëve dhe komunitetit në proces;
  - Kodi i Drejtësisë Penale për të Miturit – masat e drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimi;
  - Roli i gjykatës dhe prokurorisë në referimin e rasteve në programe të drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësim, si dhe roli i aktorëve të tjerë. Rastet që mund të referohen në ndërmjetësim;
  - Aspekte të trajtimit të të mituve në ligjin për ndërmjetësimin, i amenduar. Raste studimore, etj.
  Aktiviteti eshte menduar te zhvillohet ne nje sesion 2 (dy) ditor dhe konkretisht ne daten 13 dhe 14 Dhjetor 2018, prane Hotel Mondial, Tirane, mme pjesemarres gjyqtare dhe prokurorë të gjykatave/prokurorive te shkalles se pare dhe apelit.
   
  Eksperte SHM: Neila Peka
  Eksperte FZKPM: Brunilda Zenalaga
   
   
   

   

   
     Njoftime

  Mbylle