Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

  Aktivitete Trajnuese

  • Sesion Trajnues 19-20 nentor 2019

  Shkolla e Magjistraturës në bashkëpunim me Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA), organizojnë sesionin trajnues me temë: "Aplikimi i Kodit të Drejtësisë Penale për të Miturit – masat e sigurimit, shmangia dhe arsyetimi ligjor i dënimeve penale". Ky aktivitet ka ne fokus përmirësimin e kapaciteteve dhe të njohurive të agjencive ligjzbatuese ne lidhje me risitë e Kodit të Drejtësisë Penale për të Miturit sipas praktikave më të mira evropiane.

  Aktiviti është menduar të zhvillohet në një sesion 2 (dy) ditor dhe konkretisht në datën 19 dhe 20 Nëntor 2019, prane Hotel Jolly, Lezhë, me pjesëmarrës gjyqtarë dhe prokurorë pjesë e seksioneve për të miturit. Gjatë këtyre dy ditëve të aktivitetit do të trajtohen tre module:

  - MODULI 1 - SHMANGIA NGA PROKURORI DHE GJYKATA
     1.1 Aplikimi i shmangies nga këndvështrimi i Prokurorit;
     1.2 Masat e shmangies të aplikuara në Gjykatë;
     1.3 Zbatimi i masës së shmangies në Suedi;

  - MODULI 2 – MASAT E SIGURIMIT
     2.1 Aplikimi i masave të sigurimit në çështjet me të mitur
     2.2 Masat e sigurimit të aplikuara në Gjykatën Suedeze
     2.3 Rast studimor nga Suedia për masat e sigurimit

  - MODULI 3 – DËNIMET NË ÇËSHTJET ME TË MITUR
     3.1 Aplikimi i dënimeve në Shqipëri
     3.2 Roli i Prokurorit në kërkesën e dënimit ndaj të miturit
     3.3 Këndvështrimi i Gjykatave dhe Prokurorive Suedeze për dënimet ndaj të miturve

  Ekspert Shkolla e Magjistraturës:  Elina Kombi
  Lehtësues Shkolla e Magjistraturës:  Eriselda Bala;  Nurjeta Tafa
  Ekspertë SIDA: Bjorn Skansberg;  Nicklas Englund

   

   

   

  • Sesion Trajnues 18-19 nentor 2019
  Shkolla e Magjistraturës organizon aktivitetin me temë: "Ligji antimafia." Temat kryesore që do të  zhvillohen gjatë këtij trajnimi janë:
   
  - Interpretimi dhe zbatimi i Ligjit Antimafia ne te ardhmen nga Gjykata per Krimet e Renda.
  - Pervoja italiane ne zbatimin e ligjit Antimafia, dhe permiresime te mundshme ne legjislacionin shqiptar. risite e Ligjit Antimafia, përvoja shqiptare.
  - Modele dhe strategji hetimore lidhur me hetimet pasurore . Konfiskimet.
  - Raste praktike.
  - Raste studimore per masat parandaluese kunder pasurise.
  - Aktiviteti është menduar të zhvillohet në nje sesion 2 (dy ) ditor dhe  konkretisht më datën 18-19 Nëntor 2019, në Shkodër ne Hotel Rozafa me pjesëmarrës prokurorë dhe gjyqtarë pranë prokurorive / gjykatave të shkallës së parë dhe të apelit.
   
  Ekspertë nga Shkolla e Magjistraturës: Ilirjana Olldashi, Klodian Kurushi.

  Eksperte të EURALIUS/PAMECA:  Alessandro Pazzaglia, Giovanni Conza, Edlira Osmani.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

     Njoftime

  Mbylle