Logo
Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

  Aktivitete dhe Takime

  • TRAJNIM ONLINE 3-4 qershor 2020
  Shkolla e Magjistraturës, po zhvillon online, nëpërmjet teknikës 'Joint group meeting' aktivitetin trajnues me temë: “Vendimmarrja në përfundim të procesit penal. Kuptimi i deklarimit të fajësisë “përtej çdo dyshimi të arsyeshëm” dhe probleme të praktikës gjyqësore”. Ky aktivitet trajnues online, do të zhvillohet në një sesion një ditor, konkretisht në datë 3-4 qershor 2020.
   
  Ekspertë/Lehtësues: Saida Dollani; Iliriana Olldashi / Gentian Habazaj
  Pjesëmarrës: Prokuror/Gjyqtar pranë Prokurorive/Gjykatave të Apelit dhe Rretheve Gjyqësore.
   
   
  • TRAJNIM ONLINE 1-2 qershor 2020
  Shkolla e Magjistraturës është duke zhvilluar online, aktivitetin trajnues me temë “Dita I: Seanca paraprake dhe gjyqtari i seancës paraprake. Kontrolli i ligjshmërisë së hetimeve dhe roli garantues i tij. Dita II: Ligji Antimafia”. Ky aktivitet trajnues është menduar të zhvillohet në një session dy ditor dhe konkretisht: Në datë 1 qershor 2020 trajtohet tema “Seanca paraprake dhe gjyqtari i seancës paraprake. Kontrolli i ligjshmërisë së hetimeve dhe roli garantues i tij” ku ndër çështjet kryesore për trajtim janë:
  · Seanca paraprake; përgatitja dhe zhvillimi i saj;
  · Natyra dhe funksioni i seancës paraprake; gjyqtari i seancës paraprake;
  · Papajtueshmëria midis gjyqtarit të hetimeve paraprake dhe gjyqtarit të seancës paraprake;
  · Kërkesa për gjykim dhe aktet shoqëruese të saj (struktura e kërkesës; pavlefshmëria e saj; paraqitja në mbështetje të saj e akteve të hetimit nga prokurori dhe zbulimi para gjykatës i këtyre akteve) etj.
  Në datë 2 qershor 2020, në bashkëpunim me PAMECA; EURALIUS dhe Projektin Italian AICA/CSM do të trajtohet tema “Ligji Antimafia”, ku ndër çështjet kryesore për trajtim janë:
  · Risitë e Ligjit Anti-Mafia, përvoja shqiptare dhe përmirësime të mundshme;
  · Përvoja italiane në zbatimin e Ligjit Anti-Mafia. Raste studimi praktike sipas përvojës italiane;
  · Ligi Anti-Mafia në dritën e përvojës së Gjykatës së Lartë Italiane;
   
  Pjesëmarrës në këtë aktivitet trajnues janë gjyqtarë/prokurorë të gjykatave/prokurorive në Apel/Rrethe. 
  Ekspertë në këtë aktivitet trajnues janë si vijon:
  Dita I:
  Ekspert: Sokol Binaj
  Lehtësuese: Joana Qeleshi
  Moderator: Arben Rakipi
  Dita II:
  Eksperte ShM: Ilirjana Olldashi
  Lehtësuese ShM: Joana Qeleshi
  Ekspertë AICA/CSM: Giovanni Conzo
   
   
   
   
  • TRAJNIM ONLINE 29 maj 2020
  Shkolla e Magjistraturës, po zhvillon online, nëpërmjet teknikës 'Joint group meeting' aktivitetin trajnues me temë: Pavlefshmëria e akteve të procedurës penale dhe reforma e procedurës penale. Probleme të praktikës gjyqësore”. Çështjet që trajtohen gjatë këtij aktiviteti trajnues janë: format e pavlefshmërisë së aktit procedural penal, raporti i aktit të pavlefshëm me provën e paligjshme, çmuarja dhe korrigjimi i pavlefshmërisë,  raste nga praktika gjyqësore. Ky aktivitet trajnues online, do të zhvillohet në një sesion një ditor, konkretisht në datë 29 maj 2020.
   
  Ekspertë: Henrik Ligori, Tereza Merkaj.
  Pjesëmarrës: Prokuror/Gjyqtar pranë Prokurorive/Gjykatave të Apelit dhe Rretheve Gjyqësore.
   
   
   
  • TRAJNIM ONLINE 29 maj 2020
  Shkolla e Magjistraturës, po zhvillon online, nëpërmjet teknikës 'Joint group meeting' aktivitetin trajnues me temë: “Alternativat e dënimit me burgim dhe sanksionet komunitare”.  Çështjet që trajtohen gjatë këtij aktiviteti trajnues janë:  Pezullimi i ekzekutimit të dënimit me burgim dhe puna në shërbim publik. Risitë e sjella me ndryshimet me ligjin 36/2017, datë 30.03.2017. Dënimet alternative sipas legjislacionit penal shqiptar. Llojet e tyre dhe zbatimi i tyre në praktikën gjyqësore.Lirimi me kusht si një nga alternativat e dënimit me burgim. Periudha e sigurisë. Praktika gjyqësore. Roli i Shërbimit të provës në mbikëqyrjen e zbatimit të pezullimit të ekzekutimit të dënimit me burgim dhe punës në shërbim publik. Marrëdhëniet e shërbimit të provës me prokurorinë në fazën e ekzekutimit etj Ky aktivitet trajnues online, do të zhvillohet në një sesion një ditor, konkretisht në datë 29 maj 2020.
   
  Ekspertë/Lehtësues: Engjëll Hysi/Engjëllushe Tahiri
  Pjesëmarrës: Prokuror/Gjyqtar pranë Prokurorive/Gjykatave të Apelit dhe Rretheve Gjyqësore.
   
   
   
  • TRAJNIM ONLINE 28 maj 2020
  Shkolla e Magjistraturës është duke zhvilluar online, aktivitetin trajnues me temë “Roli i Këshillit të gjykatës në përmirësimin e standardeve të performancës së gjykatës. Bashkëpunimi kryetar, n/kryetar, kancelarë, nevojë për të krijuar ekipin drejtues kolegjial në arritjen e qëllimeve të gjykatës”.
  Ky aktivitet trajnues është menduar të zhvillohet në një session një ditor, datë 28 maj 2020, me pjesëmarrje të kancelarëve në detyrë, kryetarë dhe nënkryetarë të gjykatave në Apel dhe rrethe.
  Çështjet kryesore që shtrohen për trajtim janë:
  • Qëllimet e Gjykatës dhe raporti efektiv midis anëtarëve të Këshillit të Gjykatës: modelet e reja të lidershipit gjatë procesit të ndryshimit;
  • Standardet e performancës së gjykatës: Cfarë mund të matet mund të menaxhohet: Tranzicioni i suksesshëm: problematika dhe zgjidhje;

  Ekspertë në këtë aktivitet trajnues janë: Vangjel Kosta dhe Valbona Bala (Pajo).

   
   
   
   
  • TRAJNIM ONLINE 27-28 maj 2020
  Shkolla e Magjistraturës, po zhvillon online, nëpërmjet teknikës 'Joint group meeting' aktivitetin trajnues me temë:. Agjencia Shtetërore e Kadastrës. Kompetencat në nxjerrjen e akteve administrative, pasoja juridike të krijuara në të drejtat reale të pasurisë të paluajtshme dhe kundërshtimi i tyre në juridiksionin administrativ dhe gjyqësor, sipas ligjit nr. 111/2018, “Për kadastrën”. Çështjet që trajtohen gjatë këtij aktiviteti trajnues janë: Pronësia e Republikës së Shqipërisë mbi sendet e paluajtshme dhe të drejtat reale mbi to. Regjistrimi i pronësisë. (Ushtrimi i tagrave të së drejtës së pronësisë, si: administrimi, posedimi dhe tjetërsimi i pronësisë dhe delegimi i tyre si fushë e përgjegjësisë administrative të organeve publike). Praktika gjyqësore dhe ajo e unifikuar në referim me rregullimin e ri ligjor sipas ligjit me nr. 111/2018. Ligji nr. 111/2018, “Për kadastrën”. Risitë që sjell ligji i ri. Institucioni i ri i ASHK-së, veprimtaria që kryen, arritjet dhe problematika administrative që ekziston në këtë drejtim.  Ky aktivitet trajnues online, do të zhvillohet në sesion dy ditor, konkretisht në  datë  27 -28 maj 2020.
   
  Ekspertë: Arbena Ahmeti, Besnik Maho, Artur Metani
  Pjesëmarrës: Gjyqtar pranë Gjykatave të Rretheve Gjyqësore/Administrative si dhe të Apelit, Avokatë Shteti.
   
   
   
  • TRAJNIM ONLINE 26 maj 2020
  Shkolla e Magjistraturës, po zhvillon online, nëpërmjet teknikës 'Joint group meeting' aktivitetin trajnues me temë:. “Masat e sigurimit të padisë në gjykimin administrativ, vështrim krahasues me gjykimin civil”. Çështjet që trajtohen gjatë këtij aktiviteti trajnues janë: Masat e sigurimit të padisë në shqyrtimin gjyqësor të akteve nënligjore normative, vështrim krahasues me gjykimin kushtetues.  Ky aktivitet trajnues online, do të zhvillohet në sesion një ditor, konkretisht në  datë  26 maj 2020.
   
  Ekspertë: Elda Vrioni, Altin Shkurti.
  Pjesëmarrës: Gjyqtar pranë Gjykatave të Rretheve Gjyqësore/Administrative si dhe të Apelit.
   
   
   
  • TRAJNIM ONLINE 22 maj 2020
  Shkolla e Magjistraturës, po zhvillon online, nëpërmjet teknikës 'Joint group meeting' aktivitetin trajnues me temë: "Veprat penale në fushën e korrupsionit" . Çështjet që trajtohen gjatë këtij aktiviteti trajnues janë: Veprat penale në fushën e korrupsionit, sipas ligjit penal dhe normave ndërkombëtare. Problemet teorike dhe të praktikës gjyqësore.  Ky aktivitet trajnues online, do të zhvillohet në sesion një ditor, konkretisht në  datë  22 maj 2020.
   
  Ekspertë/Lehtësues: Kreshnik Ajazi/Sotir Kllapi
  Pjesëmarrës: Gjyqtar/Prokuror pranë Gjykatave/Prokurorive të Apelit dhe Rretheve Gjyqësore. 
   
   
   
  • TRAJNIM ONLINE 19 maj 2020
  Shkolla e Magjistraturës, në bashkëpunim me Consiglio Superiore della Magistratura, me mbështetjen e Projektit Italian AICS/CSM, të EURALIUS dhe PAMECA, janë duke zhvilluar online, aktivitetin trajnues me temë “Papërdorshmëria e provave në procesin penal”. Gjatë trajtimit të kësaj teme, çështjet me më tepër interes për trajtim, janë:
  • Provat e marra në kundërshtim me ligjin, papërdorshmëria. Kriteret e dallimit nga pavlefshmëria e akteve. Jurisprudenca e GjL dhe GJEDNJ;
  • Rregullat e marrjes së provave në procedimin penal: çështje e rregullimit kombëtar në përqasje me të drejtat e njeriut. Papërdorshmëria e provave sipas legjislacionit italain;
  • Papërdorshmëria e provave në procesin penal: raste praktike.
  Fjalën përshëndetëse gjatë këtij aktiviteti trajnues e mbajtën Z Gianluigi Pratola, Ekspert Ndërkombëtar, EURALIUS si edhe Z Henrik Ligori, Pedagog i Brendshëm i Shkollës së Magjistraturës.
  Eksperte Projekti Italian AICS/CSM: Mariaemanuela Guerra
  Ekspert Shkolla e Magjistraturës: Henrik Ligori
  Lehtësues Shkolla e Magjistraturës: Paulin Çera
  Pjesëmarrës: Gjyqtarë pranë gjykatave të apelit dhe rretheve gjyqësore si dhe prokurorë pranë Prokurorive në rrethe dhe apel.
   
  Ky aktivitet trajnues online, do të zhvillohet në një sesion një ditor, konkretisht në daten 19 maj 2020.
   
   
   
   
  • TRAJNIM ONLINE 18-19 maj 2020
  Shkolla e Magjistraturës, po zhvillon online, nëpërmjet teknikës 'Joint group meeting' aktivitetin trajnues me temë: Provat me shkresë në procesin civil dhe autonomia private e palëve në procesin e të provuarit”. Çështjet që trajtohen gjatë këtij aktiviteti trajnues janë: Përdorshmëria e akteve procedurale dhe papërdorshmëria e provave në gjykimin civil dhe administrativ. Procesi i të provuarit në procesin civil. Ky aktivitet trajnues online, do të zhvillohet në një sesion dy ditor, konkretisht në datë 18-19 maj 2020.
   
  Ekspertë/Lehtësues: Vangjel Kosta, Altin Shkurti/Florjan Kalaja.
  Pjesëmarrës: Gjyqtar pranë Gjykatave të Apelit dhe Rretheve Gjyqësore si dhe Avokatë nga Avokatura e Shtetit.
   
   
   
  • TRAJNIM ONLINE 14-15 maj 2020
  Shkolla e Magjistraturës, me mbështetjen e UNDP Shqipëri, në kuadër të Programit të Përbashkët të Kombeve të Bashkuara “T’i japim fund dhunës ndaj grave në Shqipëri”, financuar nga Qeveria e Suedisë dhe zbatohet nga UNDP, UN Ëomen dhe UNFPA, është duke zhvilluar online, aktivitetin trajnues me temë “Dhuna  në familje dhe dhuna me bazë gjinore Roli i gjykatës/prokurorisë me fokus problematikën e praktikës gjyqësore dhe ndryshimet e reja Ligjore”.
   
  Ndër çështjet e trajtuara gjatë këtij aktiviteti trajnues janë:
  • Direktivat e GREVIO-s, OKB-së, PNUD-it lidhur me masat që duhet të merren për të menaxhuar rastet e dhunës në familje të shtuara nga izolimi në banesat private. Praktika të mira dhe vështrim krahasues;
  • Detyrat e gjyqtarit civil në kuadër të ndryshimeve të ligjit “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”. Vleftësimi i Urdhrit për Masat Paraprake të Mbrojtjes së menjëhershme;
  • Sfidat e gjykimit të çështjeve të dhunës në familje. Të menduarit intuitive kundrejt të menduarit logjik. Cfarë nuk duhet neglizhuar nga autoritetet. Parandalimi  paragjykimeve;
  • Viktimat e dhunës në familje. Statusi i viktimës së dhunës me bazë gjinore në procesin Penal. Klasifikimi i të drejtave të viktimës me qasje nga procesi i rregullt ligjor;
  • Bindja e brendshme. Përdorimi i të dhënave statistikore dhe raporteve/studimeve të ndryshme në vendimet gjyqësore të lidhura me  çështjet e dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore. Rrethi i subjekteve që gëzojnë mbrojtje nga ligji nr. 9669/2006. Analizë rasti nga praktika gjyqësore;
  • Raporti i viktimës me dhunuesin dhe karakteristikat e këtij të fundit.
  • Aktorët që ndikojnë në trajtimin e çështjeve të dhunës në familje. Nevoja për bashkëpunim me mekanizmin referues - Përvojat pozitive dhe problematika e evidentuar. Bashkërendimi institucional në mbrojtje të viktimave të dhunës në familje
  Datat e zhvillimit të këtij aktiviteti trajnues: 14-15 maj 2020.
   
  Pjesëmarrës: Oficerë të Policisë gjyqësore pranë Prokurorive në Rrethe si edhe koordinatorë për çështjet e viktimave të dhunës pranë prokurorive.
  Ekspertë: Prof Dr Arta Mandro; Prof Dr Mariana Semini; Prof Dr Aurela Anastasi
   
   
   
   
  • TRAJNIM ONLINE 14 maj 2020

  Shkolla e Magjistraturës, po zhvillon online, nëpërmjet teknikës 'Joint group meeting' aktivitetin trajnues me temë: Kërkimet alternative në kërkesëpadi”. Çështjet që trajtohen gjatë këtij aktiviteti trajnues janë: ndryshimi i shkakut dhe objektit të padisë.  Problematika të evidentuara në lidhje me gjykimin e padive të vogla.. Ky aktivitet trajnues online, do të zhvillohet në një sesion një  ditor, konkretisht në datë 14 maj 2020.

  Ekspertë/Lehtësues: Dashamir Kore, Flutura Tafaj Kola/Olkeda Lice
  Pjesëmarrës: Gjyqtar pranë Gjykatave të Apelit dhe Rretheve Gjyqësore si dhe Gjyqtar nga Gjykatat Administrative te shkallës së parë.
   
   
   
  • TRAJNIM ONLINE 13-14 maj 2020
  Shkolla e Magjistraturës, po zhvillon online, nëpërmjet teknikës 'Joint group meeting' aktivitetin trajnues me temë: “Aktet e ekspertimit si provë shkresore”. Çështjet që trajtohen gjatë këtij aktiviteti trajnues janë: Kushtet e vlefshmërisë, përdorshmërisë dhe papërdorshmërisë së tyre në procesin gjyqësor. Procesi i të provuarit gjatë gjykimit civil dhe veçoritë e aktit të ekspertimit si provë. Ky aktivitet trajnues online, do të zhvillohet në një sesion dy ditor, konkretisht në datë 13-14 maj 2020.
   
  Ekspertë/Lehtësues: Vangjel Kosta, Florjan Kalaja.
  Pjesëmarrës: Gjyqtar pranë Gjykatave të Apelit dhe Rretheve Gjyqësore si dhe Avokatë Shteti.
   
   
   
  • TRAJNIM ONLINE 11 maj 2020
  Shkolla e Magjistraturës, po zhvillon online, nëpërmjet teknikës 'Joint group meeting' aktivitetin trajnues me temë: “Aktet procedurale”. Çështjet që trajtohen gjatë këtij aktiviteti trajnues janë: Aktet procedurale në përgjithësi. Aktet procedurale tipike dhe njoftimet. Pavlefshmëria e akteve procedurale. Ky aktivitet trajnues online, do të zhvillohet në një sesion një ditor, konkretisht në datë 11 maj 2020.
   
  Ekspertë: Altin Shkurti.
  Pjesëmarrës: Gjyqtar pranë Gjykatave të Apelit dhe Rretheve Gjyqësore si dhe Avokatë Shteti.
   
   
   
   
  • TRAJNIM ONLINE 8 maj 2020
  Shkolla e Magjistraturës, po zhvillon online, nëpërmjet teknikës 'Joint group meeting' aktivitetin trajnues me temë: “Prokurori më i lartë, kompetenca dhe roli i prokurorit titullar”.
  Çështjet që trajtohen gjatë këtij aktiviteti trajnues janë: Funksionet e prokurorit; Kush është prokurori më i lartë (Kodi i Procedurës Penale; Ligji Nr 97/2016 "Për organizimin dhe funksionimin e Prokurorisë në Republikën e Shqipërisë"); Roli i prokurorit titullar etj. Ky aktivitet trajnues online, do të zhvillohet në një sesion një ditor, konkretisht në datë 8 maj 2020.
   
  Ekspertë: Arben Rakipi, Kreshnik Ajazi.
  Lehtësues: Eriselda Bala
  Pjesëmarrës: Prokurorë pranë Prokurorive të Apelit dhe Rretheve Gjyqësore.
   
   
   
   
  • Takim online me grupin e punës së Programit të Administratës Gjyqësore
  Në kuadër të bashkëpunimit midis Shkollës së Magjistraturës dhe projektit të USAID “Drejtësi për të gjithë”, më datë 5 Maj, u organizua takimi i rradhës online me grupin e punës së Programit të Administratës Gjyqësore , që është i përbërë nga përfaqësues të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Shkollës së Magjistraturës, kryetarë gjykatash dhe ekspertë të projektit. Ky grup pune ka përfunduar me sukses hartimin e kurrikules se programit të formimit fillestar të kancelareve dhe po vijon punën për përcaktimin e rregullave dhe mënyrës së vlerësimit  të aftesive profesionale të kancelarëve ne dëtyrë,  me synimin kryesor të pasurit e administratorëve profesionistë në gjykata, të cilët do të rrisin performancën e këtyre organeve dhe besimin e opinionit publik.
   
   
  • Workshop online

  Me datë 1 Maj 2020, Shkolla e Magjistraturës në bashkëpunim me EURALIUS organizoi një workshop online me Grupin e Punës për Hartimin e Kurrikulës për Kancelarët e Porkurorive. Ky ishte dhe takimi i parë i Grupit të Punës, që është i përbërë nga përfaqësues nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë, Shkolla e Magjistraturës, Prokurorë, Kancelarë Prokurorie dhe Ekspertë të EURALIUS. Grupi i Punës do të hartojë programin (kurrikulën) e trajnimit fillestar të kancelarëve të prokurorive. Kurrikula do të ndjekë modelin e kurrikulës tashmë të përfunuduar për trajnimin fillestar të kancelarëve të gjykatave. Gjatë këtij workshop-i të parë u diskutuan objektivat mësimorë për disa module dhe u ra dakord për planin e punës në vazhdim.

   

   

  • TRAJNIM ONLINE 29-30 Prill 2020
  Shkolla e Magjistraturës, po zhvillon online, nëpërmjet teknikës 'Joint group meeting' aktivitetin trajnues me temë: "Thirrja dhe paraqitja e personit të tretë në procesin gjyqësor civil në shkallë të parë. Roli dhe rëndësia e vendimit që merr gjykata në lidhje me zhvillimin e një procesi të rregullt ligjor. Ndërgjyqësia, skenarët proceduralë të formimit dhe transformimit në faza dhe shkallë të gjykimit civil. Ndërgjyqësia; pjesëmarrja e personave të tretë në procesin civil, etj." Çështjet që trajtohen gjatë këtij aktivitetti trajnues janë:
  a) Thirrja dhe paraqitja e personit të tretë në procesin gjyqësor civil në shkallë të parë. Roli dhe rëndësia e vendimit që merr gjykata në lidhje me zhvillimin e një procesi të rregullt ligjor; a) Ndëhyrja vullnetare (kryesore dhe dytësore); b) Ndërhyrja e detyrueshme (n. 189 – 194 KPC); c) Thirrja e personit të III nga pala; d) Thirrja e personit të III nga gjykata; e) Të drejtat procedurave të personti të III (n. 195-198KPC);
  b)Ndërgjyqësia, skenarët proceduralë të formimit dhe transformimit në faza dhe shkallë të gjykimit civil. Ndërgjyqësia; pjesëmarrja e personave të tretë në procesin civil; Institutet procedurale të lidhura më ndërgjyqësisë; Zëvendësimi procedural; Suksedimi procedural.

  Ekspertë: Dashamir Kore; Flutura Tafaj (Kola);
  Lehtësues: Florjan Kalaja
  Pjesëmarrës: Gjyqtarë pranë gjykatave të apelit dhe rretheve gjyqësore si dhe avokatë nga Avokatura e Shtetit.
  Ky aktivitet trajnues online, do të zhvillohet në një sesion dy ditor, konkretisht në datat 29-30 Prill 2020.
   
   
   
  • TRAJNIM ONLINE 27 Prill 2020
  Ndodhur në kushtet e gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga përhapja e COVID-19 dhe të efekteve ligjore të Vendimin të Këshillit të Ministrave Nr. 243, datë 24.3.2020 “Për shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore”, afati i të cilit është zgjatur nëpërmjet vendimit të Kuvendit të Shqipërisë nr. 18/2020 "Për dhënien e pëlqimit për zgjatjen e gjendjes së Fatkeqësisë Natyrore",  Shkolla e Magjistraturës, po zhvillon online, nëpërmjet teknikës 'Joint group meeting' aktivitetin trajnues me temë: "Çështje të doktrinës dhe të praktikës gjyqësore lidhur me kuptimin dhe aplikimin nga gjykata të : a) zbutjes së dënimit; b) uljes së dënimit; c) përjashtimit nga dënimi; ç) përjashtimit nga vuajtja e dënimit dhe d) formave të tjera lehtësuese rreth dënimit penal. Kriteret për aplikimin e secilës prej formave lehtësuese të dënimit penal, etj." Ky aktivitet trajnues online, do të zhvillohet në një session një ditor, konkretisht më 27 Prill 2020.
   
  Ekspertë: Tereza Merkaj; Sokol Ngresi
  Pjesëmarrës: gjyqtarë/prokurorë pranë gjykatave/prokurorive të apelit dhe rretheve gjyqësore.
   
   
   
   
  • TRAJNIM ONLINE 22-23 Prill 2020
  Ndodhur në kushtet e gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga përhapja e COVID-19 dhe të efekteve ligjore të Vendimin të Këshillit të Ministrave Nr. 243, datë 24.3.2020 “Për shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore”, i cili ndalon organizimin e veprimtarive masive për një kohë të pacaktuar, Shkolla e Magjistraturës, po zhvillon online, nëpërmjet teknikës 'Joint group meeting' aktivitetin trajnues me temë: "Risitë e ligjit nr. 35/2017, lidhur me pozitën (statusin) procedurale të “viktimës”, përfshirë edhe “të miturin viktimë” (sipas ligjit nr. 37/2017 – Kodi i Drejtësisë Penale për të Miturin)”, etj." Ky aktivitet trajnues online, do të zhvillohet në një sesion dy ditor, konkretisht më 22 dhe 23 Prill 2020.
   
  Ekspertë: Arben Rakipi; Ornela Naqellari
  Lehtësues: Erjon Bani
  Pjesëmarrës: gjyqtarë/prokurorë pranë gjykatave/prokurorive të apelit dhe rretheve gjyqësore.

   

   

   

  • ZHVILLIMI I MESIMIT ONLINE SHKOLLA E MAGJISTRATURES
  Shkolla e Magjistraturës, referuar Urdhërit të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për parandalimin e përhapjes së Covid – 19 dhe tashmë në zbatim të VKM nr. 243, datë 24.3.2020 “Për shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore”, ka ndërprerë zhvillimin e procesit mësimor në Programin e Formimit Fillestar në auditoret e Shkollës së Magjistraturës. Në zbatim të Vendimit nr. 1, datë 20.3.2020 “Për zhvillimin e procesit mësimor online, për shkak të situates së krijuar nga përhapja e Covid – 19” të Këshillit Pedagogjik të Shkollës së Magjistraturës dhe Vendimit nr 11, datë 3.3.2020 “Për menaxhimin e aktivitetit të Shkollës së Magjistraturës gjatë kohëzgjatjes së gjendjes së fatkeqsisë natyrore” të Këshilli Drejtues, procesi mësimor vazhdon të realizohet në mënyrë të unifikuar për të gjitha kurset me metodën e trajnimit në distancë me grupe të bashkuara on line me teknikën e një “Joint Group Meeting”, (JGM), në përmbushje të Planit dhe Programit mësimor për vitin e parë akademik 2019 – 2020, deri në rifillimin e procesit mësimor në ambjentet e Shkollës së Magjistraturës.
   
   
     Njoftime

  Mbylle