Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

  Aktivitete Trajnuese 18-20 Shkurt 2019

  • Sesion Trajnues 18-19 shkurt 2019
  Shkolla e Magjistraturës, organizon pranë ambienteve të saj në datë 18-19 shkurt 2019 aktivitetin trajnues me temë “Risitë e Kodit të Procedurave Administrative në drejtim të:  pavlefshmërisë dhe paligjshmërisë së  akteve administrative; anulimit dhe shfuqizimit të akteve administrative dhe pasojave që vijnë prej tyre. Të përbashkëtat dhe dallimet ndërmjet shkaqeve të pavlefshmërisë absolute dhe paligjshmërisë, si dhe anulimit e shfuqizimit të akteve administrative”.
  Gjatë këtij aktiviteti trajnues do të trajtohen çështje të cilat kanë të bëjnë me nevojën për një Kod të ri të Procedurave Administrative. Të përbashkëtat dhe dallimet mes KPAsë së 2015 dhe atij të 1999. Risitë e Kodit të ri me fokus paligjshmërinë dhe institutet për heqjen e fuqisë juridike të akteve administrative.  Gjatë ditës së parë, një vend të rëndësishëm do të zenë trajtimi i pavlefshmërisë dhe paligjshmërisë së akteve administrative; Të përbashkëtat dhe dallimet ndërmjet shkaqeve të pavlefshmërisë absolute dhe paligjshmërisë; (Mos)konfondimi i shkaqeve të pavlefshmërisë absolute me shkaqet e paligjshmërisë. Po pavlefshmëria relative?
  Pjesëmarrës në këtë aktivitet trajnues janë gjyqtarë të Gjykatave Administrative të Shkallës së Parë; gjyqtarë të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë si edhe ndihmës ligjorë të këtyre gjykatave.
  Paneli ka në përbërje të vet:
   
  Ekspertë: Prof Asoc Dr Sokol Sadushi; Prof Dr Eralda Met’hasani
  Lehtësues: Bezart Kaçkini
   
   
   
   
  • Sesion Trajnues 18-20 shkurt 2019
  Shkolla e Magjistraturës,  organizon sesionin trajnues me temë: “Shkenca dhe ligji. Llojet e ekspertizave dhe roli i ekspertit në procesin gjyqësor civil. Llojet e ekspertizave dhe roli i ekspertit në procesin gjyqësor familjar. Llojet e ekspertizave dhe roli i ekspertit në procesin gjyqësor penal. Llojet e ekspertizave dhe roli i ekspertit në procesin gjyqësor civil, penal dhe familjar”. Aktiviteti është menduar të zhvillohet në sesion 3 (tre) ditor dhe konkretisht në datën 18-20 shkurt 2019  në Tiranë,  në Shkollën e Magjistraturës me pjesëmarrës gjyqtarë dhe prokurorë të  Gjykatave/Prokurorive  të Shkallës së Parë dhe Apelit.
   
  Dita 1
  Ekspertë: Anita Pilika, Eugjen Sotiri
  Lehtësuese: Silvana Loka  
   
  Dita 2
  Ekspertë: Ilirjan Mandro, Mitat Tola
  Lehtësues: Orest Afezolli
   
  Dita 3
  Ekspertë: Bledi Stefa, Romeo Nazarko
  Lehtësuese: Silvana Loka
   
   
   
   
   
     Njoftime

  Mbylle