Logo
Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

  Aktivitete dhe Takime

  • TRAJNIM ONLINE  15 Janar 2021

  Shkolla e Magjistraturës është duke zhvilluar online nëpërmjet teknikës Zoom Meeting, aktivitetin trajnues me teme "oli i Avokatit të Shtetit në procesin gjyqësor.  Ndarja e kompetencave midis Avokaturës së Shtetit dhe institucioneve publike; Roli i Avokatit të Shtetit në procesin gjyqësor, pozicioni i tij procedural; Praktika për rolin dhe pjesëmarrjen e avokatit të shtetit në gjykim." Gjatë këtij trajnimi do te trajtohen tema të ndryshme si:

  • Avokatura e Shtetit, Histori. Vështrim krahasues me legjislacionin spanjoll dhe italian;
  • Risitë në ndryshimet e reja të ligjit për Avokaturën e Shtetit. Organizimi i Avokaturës së Shtetit. Kompetencat e saj;
  • Roli i Avokaturës së Shtetit në gjykim. Përfaqësimi;
  • Praktika gjyqësore për rolin dhe pjesëmarrjen e avokatit të shtetit në gjykim. Roli i Avokaturës së Shtetit në trajtimin e pronave dhe fillimin e gjykimit për pavlefshmëri të veprimeve juridike ose të kontratave administrative dhe në ngritjen e padisë civile në procesin penal, etj.
  Ekspertë Shkolla e Magjistraturës: Alma Hicka, Erinda Meli
   
   
  • TRAJNIM ONLINE  14 Janar 2021

  Shkolla e Magjistraturës është duke zhvilluar online nëpërmjet teknikës Zoom Meeting, aktivitetin trajnues me teme "Padia gjyqësore për likuidimin e kuotës për largimin për shkaqe të arsyeshme. Padia e shoqërisë për pagimin e dëmeve për shkak të largimit për shkaqe të paarsyeshme."

  Gjatë këtij trajnimi do te trajtohen tema të ndryshme si:
  • Largimi i Ortakut. Natyra Juridike largimit dhe përjashtimit të ortakut në SHPK. Çështje të teorisë dhe praktikës gjyqësore.;
  • Largimi i ortakut për shkaqe të arsyeshme. Procedura e brendshme e shoqërisë. “Teoria” e shkaqeve të arsyeshme dhe zbatimi i tyre ne praktikë;
  • Padia e shoqërisë për pagimin e dëmeve për shkak të largimit të ortakut për shkaqe të paarsyeshme;
  • Padia e përjashtimit të ortakut. Aspekte te  legjitimimit formal dhe substancial te kesaj padie;
  • Vendimmarja e gjykatës (vendimmarrjet për sigurimin e padisë dhe vendimmarrja për pranimin ose rëzimin e padisë), etj.
  Ekspertë Shkolla e Magjistraturës:  Artan Hajdari; Teuta Hoxha
  Lehtësuese Shkolla e Magjistraturës: Flojera Davidhi
   
   
  • TRAJNIM ONLINE 12-13 Janar 2021
  Shkolla e Magjistraturës është duke zhvilluar online nëpërmjet teknikës Zoom Meeting, aktivitetin trajnues me teme "Agjencia Shtetërore e Kadastrës. Kompetencat në nxjerrjen e akteve administrative, pasoja juridike të krijuara në të drejtat reale të pasurisë të paluajtshme dhe kundërshtimi i tyre në juridiksionin administrativ dhe gjyqësor, sipas ligjit nr. 111/2018, “Për kadastrën”. Pronësia e Republikës së Shqipërisë mbi sendet e paluajtshme dhe të drejtat reale mbi to, etj."
   
  Gjatë këtij aktivitetit do të trajtohen tema të ndyshme si:
  • Agjensia Shtetërore e Kadastrës. Organizimi struktural i saj, varësia adminsitrative dhe përgjegjësitë administrative të para nën këndvështrimin krahasues me tiparet e një organi publik;
  • Rregullimi i ndërgjyqësisë në gjykimin e mosmarëveshjeve administrative, që janë në gjykim dhe fillimi i efekteve te ligjit me Nr.20/2020 “Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë”, krahasuar me rregullat e vendosura për juridiksionin gjyqësor dhe kompetencën lëndore;
  • Kompetencat në nxjerrjen e akteve administrative, pasoja juridike të krijuara në të drejtat reale të pasurisë të paluajtshme dhe kundërshtimi i tyre në juridiksionin administrativ dhe gjyqësor, sipas ligjit nr. 111/2018, “Për kadastrën”
  • Pronësia e Republikës së Shqipërisë mbi sendet e paluajtshme dhe të drejtat reale mbi to. Ligji 20/2020 “Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e  Shqipërisë”, etj.
  • Problematika e hasur deri ne keto momente, në praktikën gjyqësore.
  Ekspertë Shkolla e Magjistraturës:  Arbena Ahmeti; Ardian Dvorani
  Lehtësues Shkolla e Magjistraturës: Gentian Medja
   
  Pjesëmarrës: Gjyqtarë pranë Gjykatave të Shkallës së Parë dhe Gjykatave Administrative si dhe Avokatë nga Avokatura e Shtetit
   
   
  • TRAJNIM ONLINE 12 Janar 2021
  Shkolla e Magjistraturës është duke zhvilluar online nëpërmjet teknikës Zoom Meeting, aktivitetin trajnues me teme "pecifikat e proçesit të intervistimit të të miturit 14 vjeç-18 vjeç dhe të të miturit viktimë/dëshmitar nën 14 vjeç në hetim dhe gjykim. Koncepti i viktimizimit të përsëritur."
  Gjatë këtij trajnimi do te trajtohen tema të ndryshme si:
  • Rregullat e veçanta të pyetjes së të miturit viktimë dhe/ose dëshmitar i shfrytëzimit seksual ose dhunës seksuale;
  • Ekuilibri për garantimin e pjesëmarrjes së të miturit viktimë në proçes;
  • Garantimi i mbrojtjes së jetës private dhe mirëqenies së të miturve viktima dhe dëshmitarë, etj.
  Ekspertë Shkolla e Magjistraturës:  Tereza Merkaj; Elina Kombi
  Lehtësuese Shkolla e Magjistraturës: Doloreza Musabelliu
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     Njoftime

  Mbylle