Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Njoftim për Provimin e Pranimit 2016-2017 / 2 shtator 2016

                                                                 NJOFTIM
 
Njoftohen të gjithë të interesuarit, që dëshirojnë të konkurojnë në Shkollën e Magjistraturës, se:
Në zbatim të Vendimit të Këshillit Drejtues të Shkollës së Magjistraturës datë 01.09.2016, rifilluan regjistrimet për konkursin e pranimit për vitin akademik 2016- 2017, i cili do të zhvillohet gjatë muajit Tetor.
Data e saktë e zhvillimit të provimit do të caktohet nga Këshilli Drejtues dhe do të bëhet publike së shpejti.
Periudha e re e regjistrimit do të jetë 2 Shtator – 23 Shtator 2016 pranë sekretarisë shkencore të shkollës nga ora 9.00-14.00.
Kandidati qe regjistrohet në konkursin e pranimit në Shkollën e Magjistraturës duhet të plotësojë këto kushte:
-       notë mesatare të përgjithshme mbi 8 (tetë), me kushtin që të mos bier nën këtë notë, edhe mesatarja e notave të grupit të lëndëve kryesore, ku përfshihen: E Drejta Civile dhe e Detyrimeve, E Drejta Penale, (Pjesa e Përgjithshme dhe Pjesa e Posacme), Procedura Civile, Procedura Penale, E drejta admisnitrative dhe e Drejta Kushtetuese. Për të diplomuarit si "Jurist" në programe universitare në gjuhë të huaj, parashikohet një koefiçient vështirësie të barabartë me 1.2, i cili do të ponterojë mesataren e tyre faktike.
-       te jete diplomuar si “Jurist” në një nga Fakultetet e Drejtësisë Publike apo jo Publike, te akredituar brenda ose jashtë vendit. Diplomimi i tyre duhet te mbështetet në përfundimin e një programi sipas sistemit te Bolonjës 5 vjeçar;
-       te jete diplomuar si “Jurist” me një diplome universitare te fituar para përshtatjes se studimeve sipas sistemit te Bolonjës ne një program 4 vjeçar, e cila është ekuivalente me një Diplome te Integruar te Nivelit te Dyte, (DIND)”;
-       në zbatim të nenit 124, pika 3, të Ligjit nr 80/2015 « Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë » mund të regjistrohen për konkurrim dhe studentet e diplomuar si “Jurist” në programet e integruara të nivelit të dytë (DIND) dhe programet e nivelit të dytë (DND), të cilat janë ekuivalente me diplomat universitare “Master i Shkencave” të lëshuara përpara hyrjes në fuqi të këtij ligji.
-       Të kenë njohuri të gjuhës angleze të paktën në nivel bazik, për IELTS 5.0 pikë, TOEFL 35-40 pikë, e kështu me radhë për analogji me to, etj, të vërtetuara me dëshmi.
-       Të mos jetë i dënuar.
 
Kandidati, për regjistrim, duhet të paraqesë këto dokumente:
 
 1. Dokumentin e ekuivalentimit të diplomës në rast se ka mbaruar studimet jashtë.
 2. Fotokopje e noterizuar e diplomës dhe çertifikatës së notave.
 3. Dëshmi/certifikata të mbrojtjes së gjuhës angleze mbi bazën e testeve ndërkombëtare të njohura nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës.
 4. Kopje të noterizuar të vendimit të akreditimit të Fakultetit të Drejtësisë nëse jeni diplomuar në një nga Fakultetet e Drejtësisë jo publike brenda vendit.
 5. Kopje e noterizuar e kartës së identitetit
 6. Formulari i vetëdeklarimit të gjendjes gjyqësore (i dënuar, i padënuar), të cilin do ta shkarkoni nga faqja e internetit të Shkollës dhe duhet plotësuar nga ju me Shkronja Kapitale.
 7. Raport mjeko-ligjor.
 8. Çertifikatë familjare.
 9. Të dhëna personale (CV).
 10. Një fotografi
 11. Mandat pagese për regjistrimin në vlerën 10.000 lekë në Bankën Raiffeisen Bank, në llogarinë me Nr. 0104030780; IBAN: AL 22202110130000000104030780 adresa: Dega e Thesarit Tiranë, Shkolla e Magjistraturës. 
Ju bëjmë me dije se pagesa e regjistrimit është e pakthyeshme, në rast se nuk regjistroheni për arsye të mosplotësimit të kushteve të mësipërme. 
Shkolla ka të drejtën e verifikimit kryesisht të vërtetësisë së dokumentacionit që paraqitet nga kandidatët dhe ka të drejtë të kërkojë informacion shtesë.
Konkursi i pranimit do të organizohet me shkrim në dy faza.
 
Faza e parë do të jetë faza seleksionuese.
 
Kandidatët që kualifikohen në fazën e parë, të cilët kanë mbledhur jo më pak se 60 % të pikëve, duhet të kalojnë në një testim të lidhur me shëndetin mendor dhe psikologjik.
Ky testim do të realizohet në ambjentet e Shkollës së Magjistraturës për gjatë disa ditëve, të cilat do tu bëhen me dije kandidatëve fitues të fazës së parë menjëherë pas përfundimit të kësaj faze.
 
Faza e dytë do të jetë Testi Profesional dhe konkurrentët e kualifikuar për të kaluar në këtë fazë do të njoftohen për datën dhe vëndin e zhvillimit të Testit Profesional.
 
Kandidatët në të gjitha fazat e organizimit të provimit të pranimit duhet të kenë me vete dokumentin e identifikimit.
 
Tërheqja e programit (ku do të gjeni edhe listën e lëndëve që do të shërbejnë si bazë për testimin) bëhet pranë sekretarisë shkencore të Shkollës. Programi i provimit i përgjigjet të dyja fazave të provimit: Testi i Inteligjencës, Gjuha Shqipe, Psikologji dhe Komunikim, Legjislacioni i BE-s, Marrëdhënie Ndërkombëtare, E Drejtë e krahasuar (Parimet e përgjithshme), Histori, Etika Profesionale, E Drejta Kushtetuese, E Drejta Civile dhe Tregtare, Procedura Civile, E Drejta Penale, Procedura Penale, E Drejta Administrative, E Drejta Familjare, E Drejta e Punës.
 
Për më tepër informacion vizitoni faqen tonë të internetit: www.magjistratura.edu.al
ose kontaktoni me Shkollën e Magjistraturës me numër Tel: (04) 2468824; 2468825, 2468827/221 dhe në adresën e email info@magjistratura.edu.al
 
Dokumentat që duhen plotësuar nga kandidati dhe mandatin e arkëtimit shkarkojini këtu:
 
 
 
 
 
Ju urojmë suksese!
 Njoftime

Mbylle