Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Botime 2014-2016

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PËRMBAJTJA E LËNDËS
 
 
Padia “Pauliana” në legjislacionin shqiptar.
-     Oltjona GOXHA                                                                                            fq. 9
 
Përgjegjësia civile jashtëkontraktore si rezultat i përdorimit
të mjeteve motorike.
-     Ersida BAJGORA                                                                                         fq. 47
 
Provat atipike në procesin civil.
 -    Besjana GARXENAJ                                                                                    fq. 83
 
Vështrim  i përgjithshëm mbi  fajin  në të Drejtën Penale.
 -    Ergys GASHI                                                                                                 fq. 135
 
Barra e provës në paditë për mbrojtjen  e të drejtave reale. Barra e provës
në padinë e kërkimit dhe kthimit të sendit.
-     Semiramis HOXHOLLI                                                                                fq. 161
 
Marrëdhënia midis procesit administrativ dhe procesit  civil.
 -    Bevis SHEHAJ                                                                                               fq. 187
 
Shqyrtimi i pavlefshmërisë  së akteve dhe papërdorshmëria
e provave  në gjykimin e shkurtuar.
-          Vitjuna MATA                                                                                               fq. 207
 
Procedimi penal – hetimet paraprake.
 -    Esmeralda NDOCI                                                                                        fq. 235
 
Specifikat dhe problematikat e kontratës së sipërmarrjes
në ndërtim. Problematikat e hasura në praktikën gjyqësore
-     Fildeze HAFIZI                                                                                          fq. 275            
 
Ekzekutimi i vendimeve gjyqësore penale të huaja.
 -    Blerta HAMZA                                                                                               fq. 299
 
Zgjidhja e marrëdhënieve të punës nga punëdhënësi.
 -    Artan JAHOLLARI                                                                                       fq. 335

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PËRMBAJTJA E LËNDËS
 
 Paditë që nuk mund të ngrihen dhe problemet
e praktikës gjyqësore
      -      Besmir STROKA                                                                  fq. 9
 
Ndërhyrja e detyruar
-      Esmerilda HABILI                                                                fq. 25
                                                           
Elementet perberes te padise per
kerkimin e trashegimit
-           Nertila KAPE                                                                         fq. 53
 
Sigurimi i padisë në vështrim krahasues dhe praktika
Gjyqësore shqiptare në lidhje me të
-     Armela HASANTARE                                                             fq. 80
 
Format e testamentit
 -    Matilda FETAU                                                                      fq. 95
 
Fazat e procedimit provues dhe roli i gjykatës
 në këtë proces
 -    Ina HOXHAJ                                                                          fq. 117
 
Pronësia në konventën evropiane të të
drejtave të njeriut
-    Gentian MARKU                                                                      fq. 176
 
Roli i gjykatës gjatë hetimeve paraprake
dhe në fazën paragjyqësore
-    Yrfet SHKRELI                                                                             fq. 221
 
Ekstradimi për jashtë shtetit. Problemet praktike
-   Paulin ÇERA                                                                             fq. 250

PËRMBAJTJA

KREU I   NJOHURI TË PËRGJITHSHME

 
A.     NATYRA, LINDJA DHE ZHVILLIMI I LEGJISLACIONIT DOGANOR
 
B.     SHËRBIMI DOGANOR, MISIONET
 
KREU II    FAKTORËT MBI BAZËN E TË CILËVE ZBATOHEN DETYRIMET E IMPORTIT OSE EKSPORTIT DHE MASAT E TJERA
NË KUADËR TË TREGTISË NDËRKOMBËTARE
 
A.    TARIFAT DOGANORE DHE KLASIFIKIMI TARIFOR I MALLRAVE
 
B.     VLERA DOGANORE
 
KREU III   BORXHI DOGANOR
 
KREU  IV   PROCEDURAT DOGANORE
 
KREU V   OPERACIONE TË PRIVILEGJUARA
 
KREU VI   REGJIMET E POSAÇME DOGANORE
 
KREU VII   SHKELJET NË FUSHËN E DOGANAVE

Ne maj te 2016 eshte botuar libri i autorit amerikan Donald P. Kommers, me titull: “Jurisprudencë Kushtetuese e Republikës Federale të Gjermanisë”, të përkthyer nga Petrit Plloçi, ish anëtar i Gjykatës Kushtetuese.

Eshte botuar libri “Gjyqtari në Demokraci”, e AHARON BARAK – ish Kryetar i Gjykatës së Lartë të Izraelit.
Libri është botuar me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, SOROS.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eshte botuar libri “Konfliktet gjyqesore te punes nen kendveshtrimin gjinor”, e Prof. Dr. Mariana Semini-Tutulani – Tirane 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eshte botuar libri “Çeshtje familjare e martesore dhe barazia gjinore-Roli i gjykates”, e Prof. Dr. Arta Mandro-Balili – Tirane 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PËRMBAJTJA E LËNDËS
 
1.      Të përbashkëtat dhe të dallueshmet ndërmjet kontratës së
koncesionit dhe kontratave të tjera të ngjashme me të
Arben DOSTI                                                                                   fq. 5
 
2.      Roli i veçantë i gjykatës në çështjet e lëshimit të autorizimit për
tjetërsimin  e pasurisë së të miturit kundrejt respektimit të
parimit të interesit më të lartë të fëmijës
 – Aurel ARAPI                                                                                   fq. 15
 
3.      Diskrecioni si moment esencial në vlerësimin e provave
Atalanta ZEQIRAJ                                                                              fq. 42
 
4.      Rekursi në procesin civil dhe kufijtë e shqyrtimit
të Gjykatës së Lartë
 -  Enkelejda KAPEDANI                                                                    fq. 90
 
5.      Aspekte procedurale të parashkrimit të padisë
–  Flojera DAVIDHI                                                                           fq. 122
 
6.      Risitë e gjykimit administrativ nën kontekstin
e ligjit, “Per organizimin dhe funksionimin e
 gjykatave administrative dhe  Zgjidhjen e
 mosmarrëveshjeve administrative”
 – Genti DOKOLLARI                                                                          fq.149                                                                                                                                             
7.      Kontrata dhe kushtet e saj
 – Ejona LAZELLARI                                                                         fq. 170
 
8.      Bashkëpunimi gjyqësor ndërkombëtar në marrjen
e provave jashtë shtetit
-          Ylli PJETËRNIKAJ                                                                       fq. 235
 
9.      Afatet për dhënien e vendimeve të arbitrazhit
ekzekutimi i vendimeve të dhëna me vonesë
-          Silvana ÇINARI                                                                            fq. 260
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PËRMBAJTJA E LËNDËS
 
 
Garancia e pavarur bankare dhe dorëzania 
-          Nurjeta TAFA                                                           fq. 5 
Gjykimi në apel sipas kodit të procedurës penale.
Problemet dhe praktika gjyqësore                         
-          Aida CAKAJ                                                            fq. 35
Shuarja e veprës penale e dënimit
-          Andi POGAÇE                                                          fq. 67
Pyetja e të pandehurit.  Trajtim teorik dhe
praktik i saj si provë                                                                                                 
-          Armanda XHAFERRI                                               fq.103
 
Kushti Penal
-          Elsa ULLIRI                                                               fq. 124
 
Standardi i të provuarit në procesin penal
dhe praktika gjyqësore
     -      Olger RUMNICI                                                      fq. 142
 
Rishikimi në procesin penal
-          Eglantina SHEHU                                                    fq. 169
 
Politika e caktimit të dënimit
-          Saimir SMAKA                                                         fq. 207
 
Konkurrimi i veprave penale.
-          Sokol PINA                                                              fq. 229                             
 
ADR – Macedonian perspectives towards mediation
-          Prof. d-r sci. Toni Deskoski&
Vangel Dokovski, LLM                                                    fq. 262
 Njoftime

Mbylle