Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Numrat e revistës Jeta Juridike Viti 2015

Jeta Juridike Nr.1 Mars 2015

 
Tabela Përmbledhëse
 
 
Rubrika  - Artikuj teorikë
 
-          Prof.Dr. Skënder KAÇUPI - Analizë juridiko-penale e tipareve të veprimit në kohë të ligjit penal.
-          Dr. Ilir PANDA                  - Rruga “e gjatë” dhe “e mundimshme” e vendimit nga shpallja deri nëdorëzimin etij.
 
Rubrika  – Opinione dhe debat juridik
 
-          Altin SHKURTI                -  Mbi parashkrimin fitues
-          Ll. M. Kaliona NUSHI      - Jurisprudenca në sistemin e burimeve të së drejtës
 
Rubrika  – Njohje me praktikën gjyqësore
 
-          Rezarta MATAJ                 -    Rishikimi i dispozitave të dëmit jashtëkontraktor, kërkesë e kohës.
 
Rubrika  – Shkrime nga juristë të rinj.
 
-          Ejona LAZELLARI           -     Mbrojtja e servituteve dhe problemeve të praktikës gjyqësore
 
Rubrika    – Artikuj të Spikatur  “Botime e artikuj të përkthyer nga periodikë të ndryshëm ndërkombëtarë”
 
-          SHTOJCA  I:   E Shoqatës  Amerikane të Avokatisë 
 
 
Jeta Juridike Nr.2 Qershor 2015
 
 
Tabela Përmbledhëse
 
Rubrika: Artikuj Teorik
 
1.      Prof.Dr.Shamet Shabani  - Koment   mbi disa  vendime të  kolegjit  Administrativ të Gjykatës  së Lartë;
 
2.      Dr. Sokol Berberi - Delegimi legjislativ dhe kufizimet kushtetuese;
 
Rubrika: Njohje me praktikën gjyqësore
 
3.      Medi Bici - Kontratat administrative në prokurimet publike;
 
4.      Ornela Naqellari - Shpronësimi. Problematika gjyqësore që ekziston në këtë drejtim;
 
Rubrika: Opinione dhe Debat Juridik
 
5.      Florjan Kalaja - Dilema kushtetuese mbi rivendosjen në afat të së drejtës së ankimit nëprocesin civil;
 
6.      Jonida Rystemaj - Problematika ligjore lidhur me përkufizimin e instrumenteve financiarë;
 
Rubrika: Njohje me përvojën ndërkombëtare
 
7.      Klentiana Mahmutaj - Korrupsioni si mbrojtje ne arbitrazhin ndërkombëtar;  model ne rritje apo alarm fals;
 
 
Jeta Juridike Nr.3 Shtator 2015
 
 
Tabela Përmbledhëse
 
 
Rubrika  - Artikuj teorikë
 
-          Prof. Asoc. Evis Alimehmeti,  Doc. Fjoralba Caka -  Reflektime mbi zbatimin e të drejtës së Bashkimit Evropian në fazën e para- anëtarësimit të vendeve kandidate, në perspektivën e Shqipërisë dhe vendeve të rajonit.
 
-          Federica Boti  -   Prona e besimeve fetare midis pengesë ose kompensimin e pronave të konfiskuara dhe blerjen e ri pasurive në Shqipëri.
 
Rubrika  – Njohje me praktikën gjyqësore
 
-          Prof. Asoc.Dr.  Ferdinand Elezi - Kuptimi, objekti dhe elementët e provës penale 
 
Rubrika  – Opinione dhe debat juridik
 
-          Altina Nasufi  -   Juridiksioni, kompetenca e gjykata administrative
 
Rubrika  – Njohje me përvojën ndërkombëtare teorike dhe praktike
 
-          Sokol Bana - Risitë e Draft Protokollit 16 te KEDNJ-se.
 
Rubrika  – Artikuj të Spikatur  “Botime e artikuj të përkthyer nga periodikë të ndryshëm ndërkombëtarë”
 
-          Natalie FRICERO  - Cilësia e vendimeve të drejtësisë në kuptim të nenit 6 § 1 të Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut
 
Aktivitete të Shkollës së MagjistraturësNjoftime

Mbylle