Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Vendime të Këshillit Drejtues ndër vite

VENDIMET E KËSHILLIT DREJTUES NDËR VITE
 
VITI 2018
 • Vendim Nr.1, datë 22.01.2018 “ Për disa shtesa dhe ndryshime në kalendarin e aktiviteteve trajnuese për vitin akademik 2017-2018 ”
 • Vendim Nr.2, datë 22.01.2018 “ Për Miratimin e Raportit Ekonomiko-Financiar të Shkollës së Magjistraturës për periudhën Janar – Dhjetor 2017 ”
 • Vendim Nr.3, datë 22.01.2018 “ Për disa ndryshime në Vendimin nr.48, datë 28.12.2015”
 • Vendim Nr.4, datë 22.01.2018 “ Për shpalljen vakant të pozicionit pedagog i brendshëm në Shkollën e Magjistraturës ”
 • Vendim Nr.5, datë 22.01.2018 “ Për një shtesë në Vendimin nr.1, datë 31.01.2017 “ Për miratimin e Rregullores së Brendshme të Shkollës së Magjistraturës "
 •  Vendim Nr.6, datë 22.01.2018 “ Për caktimin e Përgjegjësit të Programit të Formimit Vazhdues ”
 • Vendim Nr.7, datë 21.03.2018 “ Për disa shtesa në Vendimin nr.1, datë 31.01.2017 “ Për miratimin e Rregullores së Brendshme të Shkollës së Magjistraturës "
 • Vendim Nr.8, datë 21.03.2018 “ Për emërimin e Z. Idlir Peçi pedagog i brendshëm i Shkollës së Magjistraturës ”
 • Vendim Nr.9, datë 21.03.2018 “ Për organizimin e procedurës së testimit të aftësive profesionale të subjekteve të rivlerësimit ex officio ”
 • Vendim Nr.10, datë 21.03.2018 “ Për disa shtesa dhe ndryshime në kalendarin e aktiviteteve trajnuese për vitin akademik 2017-2018 ”
 • Vendim Nr.11, datë 06.04.2018 “ Për disa shtesa në Vendimin nr.1, datë 31.01.2017 “ Për miratimin e Rregullores së Brendshme të Shkollës së Magjistraturës ”
 • Vendim Nr.12, datë 06.04.2018 “ Për krijimin e komisionit administrator të testimit të subjekteve ex officio”
 • Vendim Nr.13, datë 30.04.2018 “ Për miratimin e Projekt Buxhetit Afatmesëm të Shkollës së Magjistraturës për periudhën 2019-2021”
 • Vendim Nr.14, datë 08.05.2018 “Për caktimin e Komisionit të Vlerësimit të Testimit Profesional të provimit të subjekteve ex officio (këshilltar/ndihmësa ligjor)”
 • Vendim Nr.15, datë 08.05.2018 “Për caktimin e Komisionit të Vlerësimit të Testimit Përfundimtar të vitit të dytë akademik dhe Komisionit të Vlerësimit të Shëndetit Mendor dhe Psikologjik të Vitit të Tretë akademik 2017-2018.”
 • Vendim Nr.16, datë 08.05.2018 “Të miratojë disa shtesa dhe ndryshime në kalendarin e aktiviteteve trajnuese për vitin akademik 2017-2018”
 • Vendim Nr.16/1, datë 08.05.2018 “Për shpalljen vakant të pozicionit Pedagog i Brendshëm”
 • Vendim Nr.17, datë 21.05.2018 “Të miratojë rezultatet e testimit profesional të subjekteve ex officio të shpallura nga Komisioni i Mbikqyrjes së Vlerësimit Elektronik (faza e parë) dhe Komisioni i Vlerësimit të Testit Profesional (faza e dytë)”
 • Vendim Nr.18, datë 21.05.2018 “Për Anëtarët e Bordit të Redaktorëve të Shkollës së Magjistraturës”
 • Vendim Nr.19, datë 21.05.2018 “Për një ndryshim në Planin Mësimor të Formimit Fillestar për Vitin e Tretë Akademik 2017-2018”
 • Vendim Nr.20, datë 28.06.2018 “Për Miratimin e Raportit të Vlerësimit Përfundimtar të Kandidatëve për Magjistratë të Vitit të Tretë Akademik 2017-2018”
 • Vendim Nr.21, datë 28.06.2018 “ Të autorizojë Drejtorin e Shkollës së Magjistraturës që të marrë të gjitha masat, duke ju drejtuar Kryetarit të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, Kryetarit të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, si dhe Prokurorit të Rrethit Tiranë, për krijimin e kushteve optimale pranë një magjistrati udhëheqës, për zhvillimin e praktikës profesionale.”
 • Vendim Nr.22, datë 28.06.2018 “ Të miratojë disa shtesa dhe ndryshime në kalendarin e aktiviteteve trajnuese për vitin akademik 2017-2018”
 • Vendim Nr.23, datë 28.06.2018 “Për një shtesë në Vendimin Nr.1, datë 31.01.2017 “ Për Miratimin e Rregullores së Brendshme të Shkollës së Magjistraturës”
 • Vendim Nr.24, datë 28.06.2018 “Për emërimin e Z.Henrik Ligori Pedagog i Brendshëm i Shkollës së Magjistraturës”
 • Vendim Nr. 25, datë 24.09.2018 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin Nr.1, datë 31.01.2017, për Miratimin e Rregullores së Brendshme të Shkollës së Magjistraturës”
 • Vendim Nr. 26, datë 24.09.2018 “ Për miratimin e Planeve dhe Programeve Mësimore në Programin e Formimit Fillestar për Vitin Akademik 2018-2019”
 • Vendim Nr. 27, datë 24.09.2018 “Për miratimin e listës së pedagogëve në dispozicion në Programin e Formimit Fillestar për Vitin Akademik 2018-2019”
 • Vendim Nr. 28, datë 24.09.2018 “Për caktimin e anëtarëve të Komisionit të Vlerësimit të Shëndetit Mendor dhe Psikologjik për subjektet e rivlerësimit ex officio dhe datën e fillimit të vitit të parë akademik për këto subjekte”
 • Vendim Nr. 29, datë 24.09.2018 “Për miratimin e Programit Tematik dhe Kalendarit të Trajnimeve për vitin akademik 2018-2019”
 • Vendim Nr. 30, datë 24.09.2018 “ Për miratimin e Planit të Botimeve për vitin akademik 2018-2019”
 • Vendim Nr. 31, datë 09.10.2018 “Për shpalljen e thirrjes për paraqitjen e shprehjes së interesit për Drejtor të Shkollës së Magjistraturës”  Lexo më shumë...Njoftime

Mbylle