Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Vendime të Këshillit Drejtues ndër vite

VENDIMET E KËSHILLIT DREJTUES NDËR VITE
 
VITI 2017
 • Vendim Nr.1, datë 31.01.2017 “ Për miratimin e Rregullores së Brendshme të Shkollës së Magjistraturës”
 • Vendim Nr.2, datë 31.01.2017 “ Për fillimin e procedurave për organizimin e provimit të pranimit për vitin akademik 2017-2018”
 • Vendim Nr.3, datë 31.01.2017 “ Për disa ndryshime në vendimin nr.48, datë 28.12.2015”
 • Vendim Nr.4, datë 31.01.2017 “ Për miratimin e Raportit Ekonomik- Financiar të Shkollës së Magjistraturës për periudhën Janar-Dhjetor 2016”
 • Vendim Nr.5, datë 31.01.2017 “ Për miratimin e disa shtesave dhe ndryshimeve në kalendarin e aktiviteteve trajnuese për vitin akademik 2016-2017”
 • Vendim Nr.6, datë 31.01.2017 “ Për miratimin e ndarjes së profileve të kandidatëve për magjistratë që ndjekin studimet në vitin e parë të Shkollës së Magjistraturës për vitin akademik 2016-2017”
 • Vendim Nr.7, datë 20.04.2017 “ Për caktimin e anëtarëve të Komisionit Administrator të Provimit të Pranimit dhe Komisionit të Mbikqyrjes së Vlerësimit Elektronik”
 • Vendim Nr.8, datë 20.04.2017 “ Për miratimin e disa shtesave dhe ndryshimeve në kalendarin e aktiviteteve trajnuese për vitin akademik 2016-2017”
 • Vendim Nr.9, datë 21.04.2017 “ Për miratimin e listës së vlerësimit elektronik të konkurrentëve pjesëmarrës në fazën e parë të provimit të pranimit”
 • Vendim Nr.10, datë 27.04.2017 “ Për miratimin e Projekt Buxhetit Afatmesëm të Shkollës së Magjistraturës për periudhën 2018-2020”
 • Vendim Nr.11, datë 28.04.2017 “ Për caktimin e Komisionit të Vlerësimit të Testimit Profesional të provimit të pranimit të kandidatëve për magjistratë në Shkollën e Magjistraturës për vitin akademik 2017-2018”
 • Vendim Nr.12, datë 09.05.2017 “ Për miratimin e listës së rezultateve të testimit profesional të konkurrentëve në provimin e pranimit për vitin akademik 2017-2018”
 • Vendim Nr.13, datë 09.05.2017 “ Për caktimin e anëtarëve të Komisionit të Vlerësimit të Shëndetit Mendor dhe Psikologjik për provimin e pranimit për vitin akademik 2017-2018”
 • Vendim Nr.14, datë 15.05.2017 “ Për miratimin e listës së rezultateve të testimit profesional të konkurrentëve në provimin e pranimit për vitin akademik 2017-2018”
 • Vendim Nr.15, datë 29.06.2017 “ Për miratimin e Aneksit 10 të Rregullores së Brendshme të Shkollës së Magjistraturës, si dhe planin mësimor për vitin e tretë akademik 2017-2018”
 • Vendim Nr.16, datë 29.06.2017 “ Për disa shtesa dhe ndryshime në kalendarin e aktiviteteve trajnuese për vitin akademik 2016-2017”
 • Vendim Nr.17, datë 29.06.2017 “ Për miratimin e Strategjisë së re të Shkollës së Magjistraturës për periudhën 2017-2020”
 • Vendim Nr.18, datë 29.06.2017 “ Për shpalljen e vendit vakand të pedagogut të brenshëm”
 • Vendim Nr.19, datë 21.07.2017 “ Për disa shtesa dhe ndryshime në kalendarin e aktiviteteve trajnuese për vitin akademik 2016-2017”
 • Vendim Nr.20, datë 21.07.2017 “ Mbi pagesat e bursave të kandidatëve për magjistratë”
 • Vendim Nr.21, datë 21.07.2017 “ Mbi testimin e ndihmësave ligjor”
 • Vendim Nr.22, datë 31.08.2017 “ Për miratimin e Projektbuxhetit Afatmesëm të Shkollës së Magjistraturës për periudhën 2018-2020”
 • Vendim Nr.23, datë 23.10.2017 “ Për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin Nr.1, datë 31.01.2017 ‘ Për miratimin e Rregullores së Brendshme të Shkollës së Magjistraturës”
 • Vendim Nr.24, datë 23.10.2017 “ Për miratimin e Planit dhe Programit Mësimor të Formimit Fillestar për vitin akademik 2017-2018”
 • Vendim Nr.25, datë 23.10.2017 “ Për normimin dhe shpërblimin e veprimtarisë akademike, në zbatim të Programit të Formimit Fillestar dhe Vazhdues në Shkollën e Magjistraturës”
 • Vendim Nr.26, datë 23.10.2017 “ Për emërimin e Z. Sokol Berberi pedagog i brendshëm i Shkollës së Magjistraturës ”
 • Vendim Nr.27, datë 20.11.2017 “Për disa ndryshime në vendimin nr.1, datë 31.1.2017, “Për miratimin e Rregullores së Brendshme të Shkollës së Magjistraturës.”
 • Vendim Nr.28, datë 20.11.2017, “Për miratimin e kalendarit të trajnimit vazhdues për vitin akademik 2017-2018.”
 • Vendim Nr.29, datë 20.11.2017, “Për miratimin e Raportit Akademik për 2016-2017.”  Lexo më shumë...Njoftime

Mbylle