Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Punime të pedagogëve

Revista Jeta Juridike, Viti 2010
 • Nr.1, Dr. Sokol Sadushi -Ometimi legjislativ, si çështje specifike për juridiksionin e Gjykatës Kushtetuese
 • Nr.3, Ma. Artan Hajdari - Padia për kërkimin e trashëgimit
 
Revista Jeta Juridike Nr 4, Viti 2011
 •  Prof. Dr. Mariana TUTULANI-SEMINI - Shkaktimi i dëmit  dhe praktika gjyqësore lidhur me të
 
Revista Jeta Juridike, Viti 2012
 • Nr.1, Dr. Sokol Sadushi -  Parimet dhe standardet kushtetuese – Baza për orientimin e jurisprudencës së gjykatës kushtetuese
 • Nr.4, Prof. Dr. Arta Mandro-Balili - Përcaktimi i atësisë së fëmijës në fokusin e jurisprudencës së gjykatës evropiane të të drejtave të njeriut dhe të legjislacionit e praktikës gjyqësore vendase.
Revista Jeta Juridike Nr 4, Viti 2013
 •  Prof. Dr. Mariana SEMINI-TUTULANI - Pavlefshmëria e veprimeve juridike nën këndvështrimin e kodit civil, doktrinës dhe praktikës gjyqësore
Revista Jeta Juridike Nr. 3, Viti 2014
 • Arben RAKIPI - Paramendimi
 • Prof.Dr. Arta Mandro & Prof.Dr. Hamdi Podvorica - Pavlefshmëria e martesës (Vështrim krahasues i rregullimeve të Kodit të Familjes të Kosovës dhe Kodit të Familjes së Shqipërisë) 

Libra te Botuar

 1. Autori: Prof.Asoc.Dr. Semini, Mariana;  Titulli i librit: E Drejta Civile;  Viti i botimit: 2003.
 2. Autori: Prof.Asoc.Dr. Semini, Mariana;  Titulli i librit: E Drejta e Detyrimeve dhe e Kontratave. (Pjesa e Pergjitheshme);
  Viti i botimit: 2006.
 3. Autori: Prof.Asoc.Dr. Semini, Mariana;  Titulli i librit: E Drejta e Detyrimeve dhe e Kontratave. (Pjesa e Posaçme);
  Viti i botimit: 2006.
 4. Autori: Prof.Asoc.Dr. Semini, Mariana;  Titulli i librit: E drejta e Autorit në Shqipëri;  Viti i botimit: 2009.
 5. Autori: Prof.Asoc.Dr. Semini, Mariana;  Titulli i librit: Manual per te Drejten e Autorit;  Viti i botimit: 2007.
 6. Autori: Kore, Dashamir;  Titulli i librit:  Disa Trajtime Teorike dhe Praktike mbi Proceduren Civile;  Viti i botimit: 2001.
 7. Autori: Dr. Mandro, Arta; Titulli i librit:E Drejta Romake;  Viti i botimit: 1998.
 8. Autori: Prof.Asoc.Dr. Sadushi, Sokol;  Titulli i librit: E drejta Administrative - Teoria e Aktit Administrativ; Viti i botimit: 2000.
 9. Autori: Prof.Asoc.Dr. Sadushi, Sokol;  Titulli i librit: E drejta Administrative.- Teoria e Aktit Administrativ;  Viti i botimit: 1999.
 10. Autori: Prof.Asoc.Dr. Sadushi, Sokol;  Titulli i librit: Kontrolli Kushtetues;  Viti i botimit: 2004.
 11. Autori: Prof.Asoc.Dr. Sadushi, Sokol;  Titulli i librit: E drejta Administrative. 2- (Botim i trete i ripunuar );  Viti i botimit: 2005.
 12. Autori: Prof.Asoc.Dr. Sadushi, Sokol;  Titulli i librit: Guide Administrative per Njesite e Qeverisjes Vendore. MANUAL;  Viti i botimit: 2006.
 13. Autori: Prof.Asoc.Dr. Sadushi, Sokol;  Titulli i librit: Drejtesia Kushtetuese ne Zhvillim;  Viti i botimit: 2012.
 14. Autori: Prof.Asoc.Dr. Sadushi, Sokol;  Titulli i librit: Gjykata Administrative dhe Kontrolli Ligjor mbi Administraten;  Viti i botimit: 2014.
 15. Autori: Prof.Asoc.Dr. Semini, Mariana; Titulli i librit: Konfliktet gjyqësore të punës nën këndvështrimin gjinor; Viti i botimit 2015.
 16. Autori: Prof.Dr. Mandro, Arta; Titulli i librit: Çështje familjare e martesore dhe barazia gjinore-Roli i gjykatës; Viti i botimit 2015.
 17. Autori  Prof.Asoc.Dr. Sadushi, Sokol;  Titulli i librit: "E drejta administrative procedurale. Nje analize mbi Kodin e Procedurave Administrative.";  Viti i botimit: 2017.Njoftime

Mbylle