Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Seminare me partnerët kombëtarë/ndërkombëtarë

PASQYRA E KURSEVE,
PËR VITIN AKADEMIK 2016-2017
(ME AKTIVITETET TRAJNUESE TË MBËSHTETURA NGA PARNTERËT TANË
PERIUDHA SHTATOR 2016 – KORRIK 2017)
 
1. 
20-22 shtator 2016
EURALIUS
Gjyqësori dhe media. Çfarë duhet të jetë në vëmendje të kryetarëve të gjykatave te Rretheve Gjyqësore lidhur me komunikimin me median.
2. 
22-23 shtator 2016
IFC
Detyrimet e administratorëve dhe praktikat më të mira lidhur me zbatueshmerinë e ligjit të falimentimit.
3.
29-30 shtator 2016
UNDP
Retreat trajnuese: Hartimi i kurrikulave të reja mbi barazinë gjinore dhe mosdiskriminimin dhe praktikat positive lidhur me vlerësimin e nevojave të gjyqtarëve dhe prokurorëve në cështjet e barazisë dhe mosdskriminimit me bazë gjinore.
4.   
5 - 6 tetor 2016
OSBE
Tatimi mbi Vlerën e Shtuar, Tatimi mbi të Ardhurat dhe Taksimi Ndërkombëtar" - trajtesa teorike dhe praktike si dhe te kuadrit ligjor në ndihmë të gjykimeve administrative.
5.    
18 tetor 2016
EURALIUS
Praktika gjyqësore e Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut.
6.    
20-21 tetor 2016
ISLP
E drejta e konkurencës. Problematika te zbatimit praktik dhe njohuri mbi standardet ndërkombetare.
7.    
20-21 tetor 2016
IFC
Qëllimi dhe synimi i ligjit të falimentit dhe legjislacioni përkatës me qëllim zbatueshmerinë e drejtë të tij. Të rejat e synuara në draft ligjin dhe përputhshëmria me standardet ndërkombëtare.
8.    
24 tetor 2016
PNUD
Zbatimi i drejtpërdrejtë i Konventës për eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit ndaj grave  (CEDAË). Roli gjykatës dhe i sistemit të drejtësisë.
9.    
25 tetor 2016
PNUD
Zbatimi i drejtpërdrejtë i Konventës për eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit ndaj grave  (CEDAW). Roli gjykatës dhe i sistemit të drejtësisë.
10.
25 tetor 2016
IFC
Njohuri mbi parimet dhe rregullat e procedurës së falimentit. Standardet ndërkombëtare dhe zbatueshmëria e tyre.
11.
25 - 26 tetor 2016
EURALIUS
Vlerësimi i impaktit financiar të legjislacionit.
12.
26 tetor 2016
PNUD
Jurisprudenca e GJEDNJ lidhur me të drejtat e personave me aftësi të kufizuara. Konventa e OKB dhe legjislacioni shqiptar lidhur me PAK dhe roli i sistemit të drejtësisë.
13.
27 tetor 2016
PNUD
Jurisprudenca e GJEDNJ lidhur me të drejtat e personave me aftësi të kufizuara. Konventa e OKB dhe legjislacioni shqiptar lidhur me PAK dhe roli i sistemit të drejtësisë.
14.
31 Tetor 2016
PNUD
Jurisprudence e GJEDNJ lidhur me të drejtat e personave me aftësi të kufizuara. Konventa e OKB dhe legjislacioni shqiptar lidhur me PAK dhe roli i sistemit të drejtësisë.
15.
31 tetor 2016
PNUD
Kuadri ligjor mbi të drejtat e grupeve të margjinalizuara me fokus tek gratë dhe vajzat. Konventa e Stabollit mbi dhunën në familje dhe roli i sistemit të drejtësisë
16.
1 nëntor 2016
PNUD
Kuadri ligjor mbi të drejtat e grupeve të margjinalizuara me fokus tek gratë dhe vajzat. Konventa e Stabollit mbi dhunën në familje dhe roli i sistemit të drejtësisë
17.
1 nentor 2016
PNUD
Jurisprudenca e GJEDNJ lidhur me të drejtat e personave me aftësi të kufizuara. Konventa e OKB dhe legjislacioni shqiptar lidhur me PAK dhe roli i sistemit të drejtësisë.
18.
3 nëntor 2016
PNUD
Jurisprudenca e GJEDNJ lidhur me të drejtat e personave me aftësi të kufizuara. Konventa e OKB dhe legjislacioni shqiptar lidhur me PAK dhe roli i sistemit të drejtësisë.
19.
4 nëntor 2016
OSBE
Të drejtat e viktimës së dhunës në familje dhe roli e ndërveprimi i mekanizmit referues me fokus të veçantë gjyqtarët dhe prokurorët.
20.
9-10 nëntor 2016
Slynn
Raste praktike lidhur me zbatimin e KEDNJ.
  1. Jurisprudenca e GJEDNj dhe legjislacioni shqiptar mbi te drejten e prones ne kuader te ndryshimeve ligjore;
  2. Jurisprudenca e GJEDNj dhe legjislacioni shqiptar mbi nenet 5 dhe 14 të KEDNJ;
  3. Jurisprudenca e GJEDNj dhe legjislacioni shqiptar mbi nenet 6 dhe 13 të KEDNj.
21.
10-11 nëntor 2016
OSBE
Roli i alternativave të dënimit me burgim në luftën parandaluese dhe rehabilitimin e të dënuarve. Roli i shërbimit të provës në sistemin e drejtësisë penale. Raportet e shërbimit të provës në fazën e hetimeve paraprake, në procesin gjyqësor, gjatë ekzekutimit të dënimeve penale dhe pas lirimit nga burgu. Bashkëpunimi prokurori-shërbim prove, Gjykatë-shërbim prove etj.
22.
21 nëntor 2016
QNL
Garantimi i të drejtës së përmbushjes së detyrimit ushqimor. Roli i gjykatës në mbrojtjen e interest më të lartë të fëmijës.
23.
21-22 nëntor 2016
ISLP
Veprat penale në fushën e tatimeve. Roli i sistemit të drejtësisë dhe bashkëpunimi me autoritetet në fushën e tatimeve.
24.
22 nëntor 2016
QNL
Garantimi i të drejtës së përmbushjes së detyrimit ushqimor. Roli i gjykatës në mbrojtjen e interest më të lartë të fëmijës
25.
24 nëntor 2016
QNL
Garantimi i të drejtës së përmbushjes së detyrimit ushqimor. Roli i gjykatës në mbrojtjen e interest më të lartë të fëmijës.
26.
30 nëntor 2016
IFC
Procedurat e falimentit. Njohuri me standrdet nderkombatare dhe legjislacionin e praktiken gjyqesore vendase në fushën e falimentimit.  Roli i gjykatës së apelit.
27.
2 Dhjetor 2016
PNUD
Jurisprudence e GJEDNJ lidhur me të drejtat e personave me aftësi të kufizuara. Konventa e OKB dhe legjislacioni shqiptar lidhur me PAK dhe roli i sistemit të drejtësisë.
28.
5 dhjetor 2016
IFC
Procedurat e falimentit. Njohuri me standardet nderkombatare dhe legjislacionin e ri shqiptar. Roli i prokurorit
29.
6 dhjetor 2016
IFC
Procedurat e falimentit. Njohuri me standardet nderkombatare dhe legjislacionin e ri shqiptar. Roli i prokurorit
30.
7 dhjetor 2016
IFC
Procedurat e falimentit. Njohuri me standrdet nderkombatare dhe legjislacionin e ri shqiptar. Roli i prokurorit
31.
9 Dhjetor 2016
PNUD
Jurisprudence e GJEDNJ lidhur me të drejtat e personave me aftësi të kufizuara. Konventa e OKB dhe legjislacioni shqiptar lidhur me PAK dhe roli i sistemit të drejtësisë.
32.
12 dhjetor 2016
PNUD
Jurisprudence e GJEDNJ lidhur me të drejtat e personave me aftësi të kufizuara. Konventa e OKB dhe legjislacioni shqiptar lidhur me PAK dhe roli i sistemit të drejtësisë.
33.
13 dhjetor 2016
PNUD
Jurisprudence e GJEDNJ lidhur me të drejtat e personave me aftësi të kufizuara. Konventa e OKB dhe legjislacioni shqiptar lidhur me PAK dhe roli i sistemit të drejtësisë.
34.
14 dhjetor 2016
PNUD
Jurisprudence e GJEDNJ lidhur me të drejtat e personave me aftësi të kufizuara. Konventa e OKB dhe legjislacioni shqiptar lidhur me PAK dhe roli i sistemit të drejtësisë.
35.
15 dhjetor 2016
PNUD
Jurisprudence e GJEDNJ lidhur me të drejtat e personave me aftësi të kufizuara. Konventa e OKB dhe legjislacioni shqiptar lidhur me PAK dhe roli i sistemit të drejtësisë.
36.
19 Dhjetor 2016
ISLP
Roli i prokurorëve dhe gjyqtarëve në Zbatimin e të Drejtave të Pronësisë Intelektuale, veçanërisht çështjet e të drejtës së autorit.
37.
20-21 Dhjetor 2016
 
ISLP
Neni 10 të KEDNj mbi të e drejten e shprehjes dhe jurisprudenca e GJEDNj. Legjislacioni dhe praktika shqiptare.
38.
19-20 Dhjetor 2016
Këshilli i Europës
Help program
 1. Metodologjia e HELP
 2. Trajnim per Moodle Platform (hedhja e te dhenave ne HELP) dhe 
 3. Realizimi i përmbajtjes së temave lidhur  me: Arsyetimi i vendimeve; Të drejtat e fëmijëve dhe drejtësia miqësore për të miturit; Mbrojtja e të dhënave personale dhe privatësisë.
 
39.
 21 Dhjetor 2016
PNUD
Jurisprudence e GJEDNJ lidhur me të drejtat e personave me aftësi të kufizuara. Konventa e OKB dhe legjislacioni shqiptar lidhur me PAK dhe roli i sistemit të drejtësisë.
40.
21 dhjetor 2016
Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë
BRAINSTORMING:
Instituti i Kujdestarisë. Roli dhe rëndësia e Familjes kujdestare. Caktimi i Kujdestarit dhe Familjes Kujdestare. Roli i gjykatës dhe autoriteteve të tjera. Me pjesëmarrjen e gjyqtarëve të sekionit familjar Tirane.
41.
23 Janar 2017
PNUD
Jurisprudence e GJEDNJ lidhur me të drejtat e personave me aftësi të kufizuara. Konventa e OKB dhe legjislacioni shqiptar lidhur me PAK dhe roli i sistemit të drejtësisë.
42.
20 Janar 2017
PNUD
Jurisprudence e GJEDNJ lidhur me të drejtat e personave me aftësi të kufizuara. Konventa e OKB dhe legjislacioni shqiptar lidhur me PAK dhe roli i sistemit të drejtësisë.
43.
14-17 shkurt 2017
KE
Trajnim trajneresh: Neni 10 i KEDNJ.
44.
15-16 shkurt 2017
Slynn
E drejta e BE. Institucionet europiane dhe rolet e tyre ligjzbatuese; Gjykata europiane e drejtesise dhe juridiksioni i saj; Parimet e se drejtes europiane permes ceshtjeve te GJED.
45.
17 mars 2017
Ministri i shtetit për inovacionin dhe administratën publike
Ndërgjegjësimi i gjyqësorit në lidhje me specifikat e fushës së komunikimeve elektronike dhe medias. Roli i AKEP dhe AMA si rregullatore. Detyrimet në kuadër të MSA në këtë fushë.
1.       Specifikat e rregullimit të tregut të komunikimeve elektronike dhe detyrimet për operatorët me fuqi të ndjeshme në treg, bazuar në analizën e tregjeve përkatës. Case laë nga praktika e BE-së në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve në tregun e komunikimeve elektronike;
Zhvillimet në ekonominë dixhitale, rregullimet ligjore dhe zbatimi në praktikë i shërbimeve të besuara elektronike, dokumenti elektronik, qeverisja elektronike dhe çështje të komunikimeve të sigurta elektronike.
46.
1- 2 qershor 2017
UNODC
Lufta kundër terrorizmit:  roli i institucioneve të drejtësisë në forcimin e ekspertizes së  tyre ne luften kunder kercenimeve terroriste. Me fokus të vecante luftetaret terroristë të huaj.
47.
9 qershor 2017
BERZH/KPMG
Aftësitë e kontabilitetit për gjyqtarët në çështjet e falimentimit. (me kandidatët për magjistratë, viti i dytë)
48.
20 qershor 2017
BERZH/KPMG
Aftësitë e kontabilitetit për gjyqtarët në çështjet e falimentimit.
49.
23 qershor 2017
BERZH/KPMG
Aftësitë e kontabilitetit për gjyqtarët në çështjet e falimentimit.
 
PASQYRA E KURSEVE,
PËR VITIN AKADEMIK 2014-2015
(ME AKTIVITETET TRAJNUESE TË MBËSHTETURA NGA PARNTERËT TANË
PERIUDHA SHTATOR 2014 – KORRIK 2015)
 
Nr
Partnerë
KODET/FUSHAT[1]
1.       
OPDAT
Tryezë e rrumbullakët për çështje të drejtimit të gjykatave.
2.       
OSBE
Legjislacioni tatimor dhe prokurimet.
3.       
Fondacioni “Terre des Hommes”
Parimet dhe Standartet Ndërkombëtare/kombëtare për Mbrojtjen e viktimave dhe dëshmitarëve të krimit, fokusuar në rastet e abuzimit seksual të fëmijëve.
4.       
Komiteti Shqiptar i Helsinkit
Tortura dhe trajtimi ç’njerëzor në kuadër të Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut.
5.       
Komiteti i Helsinikit të Hollandës/ QNL
Standartet ndërkombëtare mbi trajtimin e viktimave dhe parandalimin e riviktimizimit. Impakti psikologjik dhe shëndetesor tek viktimat.
 
 
6.       
FZK/ShM
Drejtësia restauruese dhe ndërmjetësimit viktimë-kundërvuajtës për të miturit.
7.       
Komiteti i Helsinikit të Hollandës/
QNL
Vizitë studimore: Qasje në rastet e trafikimit në Shqipëri dhe Bosnjë-Hercegovinë.
8.       
KiE
Mjetet dhe udhëzimet e CEPEJ. [Trajnim Trajnerësh]
9.       
Fondacioni Slynn
Etika profesionale. [Trajnim Fillestar dhe Vazhdues]
10.    
OPDAT
Ndihma ndaj viktimave në çështjet penale.Të drejtat dhe shërbimet për viktimat.
11.    
Fondacioni Slynn
E drejta e BE dhe praktika gjyqësore.
12.    
Fondacioni
Slynn
Të drejtat e njeriut. [neni 5 dhe 6 i KEDNJ]
13.    
ISPL/ Delegacioni i Bashkimit Evropian
Ligji dhe praktika gjyqësore në çështje të defamacionit dhe dëmit jo pasuror. Praktika e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut për çështjet e defamacionit. [Trajnim Fillestar dhe Vazhdues]
14.    
Komiteti i Helsinikit të Hollandës/
QNL
Intervistimi i të miturve, viktima të trafikimit të qënieve njerëzore.
15.    
OPDAT
Etika e prokurorëve.
16.    
Shoqata e të Verbërve të Shqipërisë
Trajnim për trajtimin e çështjeve të aksesit në drejtësi të personave me aftësi të kufizuar.
17. ISPL/ Delegacioni i Bashkimit Evropian Ligji dhe praktika gjyqësore në çështje të defamacionit dhe dëmit jo pasuror. Praktika e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut për çështjet e defamacionit. [Trajnim Fillestar]
18. UNDP Roli i sistemit të drejtësisë në mbrojtjen dhe promovimin e standarteve të barazisë dhe mosdiskriminimit gjinor. Roli i Shkollës së Magjistraturës përmes programit të trajnimit vazhdues, vlerësim i nevojave në këto aspekte.
19. EURALIUS IV Trajnim Trajnerësh.
20.
Komiteti i Helsinikit të Hollandës/QNL
Intervistimi i të miturve, viktima të trafikimit të qënieve njerëzore.
21.
OPDAT/ShM
Etika e prokurorëve.
22.
FZK/
Fondacioni Slynn/ShM
Birësimi i fëmijëve dhe problemet e praktikës gjyqësore në proceset e birësimit. Instituti i amësisë dhe atësisë në këndvështrimin e  praktikës tonë gjyqësore shqiptare dhe  të GJEDNJ-së.
23.
OPDAT/ShM
Forcimi i mekanizmave inspektues dhe bashkëpunimi i tyre në verifikimin e shkeljeve të etikës në gjyqësor.
24. CoE/CEPEJ Rritja e kapaciteteve të Shkollës së Magjistraturës. [Trajnim Trajnerësh]
25. QE/KAS Asistenca për mbrojtjen më të mirë në lidhje me Neni 10 (Liria e shprehjes) të KEDNJ, përmes zbatimit të standardeve të Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut.

 

 


[1] Në çdo temë do të bëhet kujdes që ekspertët të sjellin problematikën aktuale si nga këndvështrimi i doktrinës e jurisprudencës shqiptare ashtu edhe të GJEDNJ e GJED sipas rastit.

 Njoftime

Mbylle