Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Dhuna në marrëdhëniet familjare; Ndëshkimi i akteve të dhunës ndaj grave; Mbrojtja e viktimave të dhunës: Bevacqua dhe S. v. Bulgaria

Çështja Nr. [71127/01], GJEDNJ, Strasbourg, 12 Qershor 2008
Bevacqua dhe S. v. Bulgaria
 
Fusha: Dhuna në marrëdhëniet familjare – ndëshkimi i akteve të dhunës ndaj grave – politika publike kundër dhunës – mbrojtja e viktimave të dhunës – siguri maksimale – e drejta e jetës private dhe familjare – e drejta për një proces të rregullt ligjor në një kohë të arsyeshme
 
Abstrakti i Vendimit
Çështja lidhet me ankesën ndaj autoriteteve bullgare pasi nuk kanë garantuar respektimin e të drejtës për jetë private dhe familjare në situatën e vështirë të divorcit të Znj. Bevacqua për shkak të sjelljes së ish-bashkëshortit të saj si dhe me tejzgjatjen e procedurave të kujdestarisë. Kërkuesi u bazua kryesisht në Nenin 6/1 (e drejta për një proces të drejtë në kohë të arsyeshme) dhe Nenin 8 (e drejta e respektimit të jetës private dhe familjare) të Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut.

GJEDNJ vendosi se nuk ka pasur shkelje të Nenit 6/1 të Konventës, por ka pasur shkelje të Nenit 8 pasi gjykata nuk ka marrë masa të menjëhershme për kujdestarinë në situatën kur mund të cenohej mirëqenia e S. si dhe ka marrë masa jo fort të efektshme ndaj sjelljes së ish-bashkëshortit të Znj. Bevacqua. GJEDNJ vendosi të dëmshpërblejë kërkuesen me 4000 Euro për dëmin moral dhe 3000 Euro për kostot dhe shpenzimet.Njoftime

Mbylle