Logo
Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Politika sociale; Burra dhe gra; Pagë e njëjtë; Fondet e pensioneve: C 379/99

Çështja C 379/99, GJED Luksemburg, 9 Tetor 2001
Pensionskasse für die Angestellten der Barmer Ersatzkasse VVaG dhe Hans Menauer
Lidhur me interpretimin e Nenit 119 të Traktatit të KE[1]
 
Fusha: Politika sociale – Burra dhe gra – Pagë e njëjtë – Fondet e pensioneve të besuara me sigurimin e përfitimeve sipas një skeme profesionale pensionesh – Detyrim për të garantuar një trajtim të njëjtë të ndërmjet burrave dhe grave
 
Abstrakti i Vendimit
Çështja lidhet me interpretimin e Nenit 119 të Traktatit (zëvendësuar me Nenet 136-143 Traktatit të KE). Çështja lidhet me faktin nëse z. Menauer ka të drejtë të pretendojë pensionin e të vesë së tij dhe nëse Fondi i Pensioneve duhet të garantojë këtë të drejtë, bazuar në parimin e trajtimit të barabartë të burrave dhe grave në përfitimin e skemave të pagesave të sigurimeve shoqërore.Njoftime

Mbylle