Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Sigurime shoqërore; Barazi në pagesë; Pagesa gjatë lejes së lindjes: C 147/02

Çështja C-147/02, GJED Luksemburg, 30 Mars 2004
Michelle K. Alabaster v. Woolwich plc dhe Sekretari i Shtetit për Çështjet Sociale
 
Fusha: Sigurime shoqërore – Trajtim i njëjtë i burrave dhe grave – barazi në pagesë  – Pagesa gjatë lejes së lindjes – Llogaritje e pagës – Marrja në konsideratë e rritjes së pagës – Masa që nxisin barazinë e mundësive midis burrave dhe grave
 
Abstrakti i Vendimit
Çështja lidhet me kërkesën e znj. Alabaster dhe Woolwich kundër Sekretarit të Shtetit për Çështjet Sociale, për pasqyrimin e rritjes së pagesës së pagës, për përllogaritjen e vlerës së sigurimeve të saj shoqërore e të pagesës së lejes së lindjes.
Znj. Alabaster ishte punonjëse në Britaninë e Madhe në kompaninë Woolwich. Ajo filloi lejen e lindjes në Shkurt 1996 dhe fillimisht përfitoi pagesë më të lartë për lejen e lindjes (bazuar në kontratën e saj të punësimit katër javë para lindjes); më pas kjo pagesë u reduktua. Ndërkohë që nga Dhjetori i vitit 1995, pra rreth dy muaj para lindjes, ajo pati një rritje page, që nuk ishte pasqyruar apo llogaritur e për pasojë edhe nuk i ishte paguar pasi sipas ligjit llogaritjet bazoheshin në pagën e muajve të mëparshëm (nga Shtatori – Tetor 1995). Në janar 1997 znj. Alabaster ngriti padi kundër kompanisë Woolwich në Gjykatën e Punësimit, me pretendimin se rritja e pagës së saj nuk ishte reflektuar në pagesën e lejes së lindjes, gjë që shkaktoi diskriminim kundër saj për shkak të gjinisë, duke shkelur kështu Nenin 119 të Traktatit të KE.
 Njoftime

Mbylle