Logo
Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

E drejta e banimit; I Mitur; Prindër që janë shtetas të një shteti jo-anëtar; Diskriminim mbi baza kombësie: C 200/02

Çështja C-200/02, GJED Luksemburg, 19 Tetor 2004
Kunqian Catherine Zhu dhe Man Lavette Chen v. Sekretarit të Shtetit për Departamentin e Brendshëm
 
Fusha: Neni 18 i KE – Direktivat73/148/KEE dhe 90/364/KEE – I Mitur, shtetas i një Shteti Anëtar që banon në një Shtet tjetër Anëtar – E drejta e banimit në një Shtet tjetër Anëtar – Prindër që janë shtetas të një shteti jo-anëtar – E drejta e nënës, që është shtetase në një shtet jo-anëtar për të banuar në një nga Shtetet Anëtare – Diskriminim për shkak të kombësisë. 
 
Abstrakti i Vendimit
Çështja lidhet me interpretimin e Direktivës së Këshillit 73/148/KEE të 17 Majit 1973 për heqjen e kufizimeve të lëvizjes dhe vendbanimit të shtetasve të shteteve anëtare brenda komunitetit, me Direktivën 90/364/KEE të 28 Qershor 1990 që parashikon të drejtën e vendbanimit si dhe Nenin 18 të KE.
Procedurat kanë filluar nga Kunqian Catherine Zhu, një shtetase irlandeze dhe mamaja e saj Man Lavette Chen, një nënshtetase kineze kundër Sekretarit të Shtetit lidhur me refuzimin e aplikimit të Catherine dhe mamasë së saj për një leje me afat të gjatë për të jetuar në territorin Mbretërisë së Bashkuar.
 Njoftime

Mbylle