Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Trajtimi i barabartë në punësim dhe profesion; Skema profesionale e pensioneve: C 427/06

Çështja C-427/06 [Dhoma e Madhe], GJED, 23 Shtator 2008
Birgit Bartsch kundër Bosch und Siemens Hausgeräte (BSH) Altersfürsorge GmbH,
 
Fusha: (Trajtimi i barabartë në punësim dhe profesion – Neni 13 KE – Direktiva 2000/78/KE – skema profesionale e pensioneve që përjashton të drejtën e pensionit për një bashkëshort më të ri se ish punonjësi i vdekur – diskriminimi për shkak të moshës – Lidhja me të drejtën komunitare)
 
Abstrakti i Vendimit
Zbatimi, që duhet të garantojnë Shtetet Anëtare, i ndalimit në bazë të të drejtës komunitare të diskriminimit për shkak të moshës nuk është i detyrueshëm kur trajtimi diskriminues i pretenduar nuk përbën asnjë lidhje me të drejtën komunitare. Asnjë lidhje e tillë nuk del as nga Neni 13 KE, ose, në rrethana të tilla si ato në procedimin kryesor, nga Direktiva 2000/78 që krijon një kuadër të përgjithshëm për trajtimin e barabartë në punësim dhe profesion, përpara se të skadojë afati i lejuar për transpozimin nga Shteti Anëtar në fjalë.
 Njoftime

Mbylle