Logo
Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Liria e lëvizjes për personat; Regjistrimi i fëmijëve në shkollë: C 310/08

Çështja C 310/08, GJED, Luksemburg, 23 Shkurt 2010
London Borough of Harrow kundër Nimco Hassan Ibrahim, Secretary of State for the Home Department,
 
Fusha: Liria e lëvizjes për personat – E drejta e qëndrimit e një shtetasi të një vendi jo-anëtar, i cili është bashkëshort i një shtetasi të një Shteti Anëtar, dhe e fëmijëve të tyre, që janë shtetas të Shtetit Anëtar – Shtetas i një Shteti Anëtar që pushon së punuari dhe largohet nga Shteti Anëtar pritës – Regjistrimi i fëmijëve në shkollë – Pa mjete jetese – Rregullorja (KEE) Nr.1612/68 – Neni 12 - Direktiva 2004/38.
 
Abstrakti i Vendimit
Gjykata e Drejtësisë analizon marrëdhënien ndërmjet të drejtës për akses në arsimimin e fëmijëve të punonjësve dhe të drejtën e qëndrimit të prindërve që janë kujdestarët e tyre. Pyetjet e përcjella në Gjykatën e Drejtësisë ishin në lidhje me interpretimin e Rregullores (KEE) Nr.1612/68, në dritën e ndryshimeve të kuadrit ligjor, që ndodhën pas Direktivës 2004/38/KE për të drejtën e qytetarëve të Bashkimit dhe anëtarëve të familjes së të tyre për të lëvizur dhe qëndruar lirisht brenda territorit të Shteteve Anëtare. Së pari, Gjykata konfirmon se e drejta e aksesit në arsim, e njohur nga Neni 12 i Rregullores (KEE) Nr.1612/68, zbatohet gjithashtu edhe për fëmijët e ish punëtorëve emigrantë, edhe sikur prindërit të mos jenë më punëtorë në fillim të arsimimit të fëmijës, dhe nga kjo e drejtë domosdoshmërisht rrjedh e drejta e qëndrimit në territorin e Shtetit Anëtar pritës jo vetëm për fëmijët në fjalë, por gjithashtu edhe për prindërit që i kanë ata në kujdestari. Krahas kësaj, Gjykata theksoi se kjo e drejtë nuk i nënshtrohet kushteve të parashikuara në Direktivën 2004/38/KE, dhe në veçanti kushtit të vetë-mjaftueshmërisë, d.m.th që fëmija dhe prindi të kenë burime të mjaftueshme për të mos u bërë barrë e sistemit të sigurimeve shoqërore të Shtetit Anëtar pritës.
 Njoftime

Mbylle